TVI จ่ายปันผล 20 สต.ต่อหุ้น ดีเดย์ 25 พ.ค.นี้

TNN ONLINE

WEALTH

TVI จ่ายปันผล 20 สต.ต่อหุ้น ดีเดย์ 25 พ.ค.นี้

TVI  จ่ายปันผล 20 สต.ต่อหุ้น ดีเดย์ 25 พ.ค.นี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ไฟเขียวจ่ายปันผลปี 63 ในอัตรา 20 สต.ต่อหุ้น รวมเป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท ดีเดย์ 25 พ.ค. นี้ พร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI เปิดเผยถึงผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากการดำเนินงานงวดปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 20 สตางค์ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 60,600,000 บาท หรือคิดเป็น 77.26% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลขั้นต่ำของบริษัทที่กำหนดไว้ 40% ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) 3.96% โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อในการรับเงินปันผล (Record Data) วันที่ 10 พ.ค. และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พ.ค.


นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 ประกอบด้วย นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยนายถวัลย์ วิรานนท์ กรรมการที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือก บริษัทสำนักงาน EY จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับในปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีให้อยู่ในอัตราเดียวกับในปี 2563


ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูงสุดของผู้ถือหุ้น จึงได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับตามประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ด้วยการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 20 คนเท่านั้น พร้อมจัดจุดคัดกรอง, ตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงเว้นระยะห่างตามกฎหมายกำหนด


ข่าวแนะนำ