เมืองพัทยา ผนึก สกพอ. เร่งฟื้นเศรษฐกิจทุกด้าน

TNN ONLINE

WEALTH

เมืองพัทยา ผนึก สกพอ. เร่งฟื้นเศรษฐกิจทุกด้าน

เมืองพัทยา ผนึก สกพอ. เร่งฟื้นเศรษฐกิจทุกด้าน

นายกเมืองพัทยา จับมือ ผู้บริหาร สกพอ. เร่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจพัทยา ภายใต้แนวทาง NEO PATTAYA มุ่งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ อีอีซี ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประชุมหารือร่วมกับนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. เพื่อสรุปภาพรวมแผนพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม


ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถของเมืองพัทยา สู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงภูมิภาค ด้วยสนามบินอู่ตะเภา โดยการขับเคลื่อนต้นแบบการพัฒนา Old Town นาเกลือ ชูเมืองเก่าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการเป็นตลาดอาหารทะเลชั้นนำของอีอีซี


พร้อมกันนี้ ยังเชื่อมโยงกับการพัฒนา NEO PATTAYA โดยการพัฒนาท่าเรือพัทยาใต้และเขาพัทยาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และพัฒนา NEO เกาะล้านสู่ “เกาะล้านโฉมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี อีกทั้ง พัฒนาสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางกีฬา รองรับการจัดการแข่งขันระดับสากลและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา


รวมทั้ง ยังได้ปรับแผนเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนมาสู่พัทยา โดยสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (Business District) พร้อมพัฒนาที่พักอาศัย ขยายผลไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ฟื้นฟูเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนหลังสถานการณ์ COVID-19 ผลักดันสู่การเป็นต้นแบบบูรณาการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง ภาครัฐ - ท้องถิ่น และเอกชน


ข่าวแนะนำ