เปิด 3 อุตฯ เสี่ยง! จากนโยบายวงจรคู่ขนานของจีน

TNN ONLINE

WEALTH

เปิด 3 อุตฯ เสี่ยง! จากนโยบายวงจรคู่ขนานของจีน

เปิด 3 อุตฯ เสี่ยง! จากนโยบายวงจรคู่ขนานของจีน

กระทรวงพาณิชย์ ประเมิน อุตฯเทคโนโลยี-พลังงาน-อาหาร จะได้รับผลกระทบหากจีนใช้ยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนานของจีน คาดไทยยังมีโอกาสได้ประโยชน์

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตามที่จีนประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบวงจรคู่ขนาน (Dual Circulation Strategy) ซึ่งจะเป็นนโยบายหลักในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี (2564-2568) คาดว่าจะเผยแพร่เดือนมีนาคม 2564 มีเป้าหมายระยะยาวเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะมุ่งขยายตลาดในประเทศจากเดิมที่เน้นผลิตเพื่อส่งออก รวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าและหันมาผลิตเองมากขึ้น ซึ่งต้องติดตามใกล้ชิดเนื่องจากมีนัยยะต่อการค้ากับไทย

โดยจากการศึกษาวิเคราะห์ของ Economist Intelligence Unit (EIU) ของกระทรวงพาณิชย์เห็นว่ามี 3 อุตสาหกรรมที่จีนมีความเสี่ยงสูงจากการพึ่งพาการนำเข้า และมีแนวโน้มที่จีนจะลดการพึ่งพาการนำเข้าในอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่

(1) อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ได้แก่ สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) และวงจรรวม (Integrated Circuit/IC) โดยเฉพาะวงจรรวมหรือไอซี เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นสินค้าที่จีนนำเข้ามากที่สุด

ทั้งนี้ ปี 2562 จีนนำเข้าสินค้าไอซีเป็นมูลค่ากว่า 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15% ของการนำเข้าทั้งหมดของจีน ขณะที่จีนนำเข้าไอซีจากไทย เป็นมูลค่า 3,874 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังน้้นหากจีนหันมาผลิตเองมากขึ้น ย่อมมีความเสี่ยงต่อการส่งออกของไทยในอนาคต

(2) อุตสาหกรรมพลังงาน จีนมุ่งผลิตพลังงานเองในประเทศ โดยใช้พลังงานหมุนเวียน พบว่าจีนนำเข้าเครื่องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบของเครื่องกังหันไอพ่นมากกว่ากังหันชนิดอื่นๆ และนำเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม สนค.มองว่าไทยสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิต โดยเฉพาะส่วนประกอบเครื่องกังหันไอพ่น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนและวิจัยพัฒนานวัตกรรม ซึ่งสินค้าดังกล่าวนี้เป็นที่ต้องการของทั้งตลาดโลกและตลาดจีน

และ (3) อุตสาหกรรมอาหาร สนค.มองว่าแม้จีนจะพยายามลดการพึ่งพาการนำเข้า แต่น่าจะเน้นลดการนำเข้าในสินค้าอาหารหลัก เช่น ข้าว แต่มีการคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจีนจะขาดแคลนผลผลิตข้าว จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ส่งออกไทย สำหรับอาหารอื่นๆ ที่ไทยส่งออกไปจีน เช่น ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง อาหารปรุงแต่ง ก็ยังมีโอกาสทางการตลาดอยู่มาก ประกอบกับการที่จีนเข้าสู่สังคมเมืองทำให้คนมีรายได้มากขึ้น รวมทั้งการเป็นสังคมสูงวัย ส่งผลต่อไลฟ์สไตล์การบริโภคอาหารที่ต้องการอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook :
TNNONLINE
facebook live :
TNN Live
twitter :
TNNONLINE
Line :
@TNNONLINE
Youtube Official :
TNNONLINE
Instagram :
TNN_ONLINE
TIKTOK :
@TNNONLINE


ข่าวแนะนำ