MEA ทุ่มงบพันล้าน วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

TNN ONLINE

WEALTH

MEA ทุ่มงบพันล้าน วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

MEA ทุ่มงบพันล้าน วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

MEA ทุ่มงบพันล้าน วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid ยกระดับบริการด้านไฟฟ้าเมืองมหานคร

วันนี้ (17 มกราคม 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยถึงการลงนามสัญญาจัดทำ “โครงการ Smart Metro Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคตสำหรับเมืองมหานคร” ร่วมกับ กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอย ว่า การดำเนินงานครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องที่สำคัญในการยกระดับงานบริการด้านระบบไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตอบสนองวิถีชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในเมืองหลวง โดย MEA ได้วางระบบ Smart Metro Grid โครงข่ายสำหรับการส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้งบประมาณจำนวนกว่า 1,149 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในปี 2565


ซึ่งการดำเนินงานประกอบด้วย การติดตั้ง smart meter และการใช้เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลและสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบได้แบบสองทาง (two-way communication) มีคุณสมบัติในการ monitor และแสดงผลได้ทันที (real time) ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ทราบถึงพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า และเก็บข้อมูลพร้อมบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก smart meter ทั้งปัจจุบันและย้อนหลังเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบแล้ว ยังสามารถหาสาเหตุของปัญหาเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น


รวมถึงยังตรวจสอบการลักลอบใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ข้อมูลที่ละเอียดและเที่ยงตรงจาก smart meter จะถูกนำมาวิเคราะห์ว่าระบบไฟฟ้าอาจจะมีปัญหาที่พื้นที่ใดบ้าง เพื่อที่จะสามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงนำมาใช้ในการวางแผนระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคตที่มีความซับซ้อน และสอดรับกับแผนพัฒนา smart city ของรัฐบาล


ที่ผ่านมาทาง MEA ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ล้ำสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้ภายใน MEA ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีความแม่นยำด้านข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้ทันที โดย MEA ได้ตั้งเป้าหมายในการเริ่มใช้ระบบ smart meter ไว้ที่ 33,265 ชุด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ MEA โดยการติดตั้งดังกล่าวผู้ใช้ไฟฟ้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโครงการนี้จะเป็นต้นแบบในการประเมินผลการใช้งาน ก่อนจะขยายการติดตั้ง smart meter ให้ครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบของ MEA ต่อไปในอนาคต


ทั้งนี้ การจัดทำระบบ Smart Metro Grid จะทำให้ MEA เป็นระบบดิจิทัลไลฟ์มากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในยุคประเทศไทย 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ขณะที่ระบบ Smart Metro Grid นอกเหนือจากการช่วยบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างเป็นระบบแล้ว หลักสำคัญคือจากระบบนี้หากเกิดเหตุขัดข้อง MEA สามารถรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทันที และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วกว่าระบบเดิมที่ต้องให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้แจ้งเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความสะดวก และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งระบบ Smart Metro Grid ยังเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบสองทางทั้งรับและส่ง ที่ MEA สามารถพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมธุรกิจบริการที่ทันสมัยต่างๆ ให้แก่ประชาชนได้ในอนาคต


#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

▶ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/3272245999469181/

▶ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5207

▶ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1218036528800120832?s=21

▶ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=53845

▶ Line OA: https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1157923705901062813

ข่าวแนะนำ