TNN online มติครม.ไฟเขียวขยายเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ออกไปอีก 1 ปี

TNN ONLINE

Wealth

มติครม.ไฟเขียวขยายเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ออกไปอีก 1 ปี

มติครม.ไฟเขียวขยายเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ออกไปอีก 1 ปี

มติครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 7 ออกไปอีก 1 ปี

มติครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 7 ออกไปอีก 1 ปี 


คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เห็นชอบขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เหลือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ออกไปอีก 1 ปี สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161


มติครม.ไฟเขียวขยายเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ออกไปอีก 1 ปี


ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง