TNN online ข่าวดี "รถไฟฟ้าสายสีเหลือง" เปิดให้บริการครบ 23 สถานี ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2566

TNN ONLINE

Wealth

ข่าวดี "รถไฟฟ้าสายสีเหลือง" เปิดให้บริการครบ 23 สถานี ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2566

ข่าวดี รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เปิดให้บริการครบ 23 สถานี ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2566

ข่าวดี! ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2566 "รถไฟฟ้าสายสีเหลือง" เส้นทางลาดพร้าว-สำโรง เปิดให้บริการครบทั้ง 23 สถานี


ข่าวดี! ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2566 "รถไฟฟ้าสายสีเหลือง" เส้นทางลาดพร้าว-สำโรง เปิดให้บริการครบทั้ง 23 สถานี


โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นต้นมา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม ได้มีการเปิดให้บริการให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม Trial Run ได้ระหว่างเวลา 06.00 – 20.00 น. จำนวน 22 สถานี ได้แก่ 

- สถานีภาวนา 

- สถานีโชคชัย 4 

- สถานีลาดพร้าว 71 

- สถานีลาดพร้าว 83 

- สถานีมหาดไทย 

- สถานีลาดพร้าว 101 

- สถานีบางกะปิ 

- สถานีแยกลำสาลี 

- สถานีศรีกรีฑา 

- สถานีหัวหมาก 

- สถานีกลันตัน 

- สถานีศรีนุช 

- สถานีศรีนครินทร์ 38 

- สถานีสวนหลวง ร.9 

- สถานีศรีอุดม 

- สถานีศรีเอี่ยม 

- สถานีศรีลาซาล 

- สถานีศรีแบริ่ง 

- สถานีศรีด่าน 

- สถานีศรีเทพา 

- สถานีทิพวัล 

- สถานีสำโรง 

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง จะเปิดให้บริการถึงสถานีลาดพร้าว ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม เวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trail Run) ตลอดสายอย่างเป็นทางการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (โมโนเรล) ระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร 

นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการที่สถานีลาดพร้าว ซึ่งถือเป็นสถานีต้นทางของโมโนเรลสายสีเหลือง

ข่าวดี รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เปิดให้บริการครบ 23 สถานี ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2566

ข่าวดี รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เปิดให้บริการครบ 23 สถานี ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2566
ข้อมูลจาก รฟม. / ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

ภาพจาก TNN ONLINE ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง