TNN online PPPGC เตรียมขายหุ้น IPO 342.8 ล้านหุ้นหลัง ก.ล.ต.ให้ไฟเขียว

TNN ONLINE

Wealth

PPPGC เตรียมขายหุ้น IPO 342.8 ล้านหุ้นหลัง ก.ล.ต.ให้ไฟเขียว

PPPGC เตรียมขายหุ้น IPO 342.8 ล้านหุ้นหลัง ก.ล.ต.ให้ไฟเขียว

PPPGC เตรียมขายหุ้น IPO 342.8 ล้านหุ้นหลัง ก.ล.ต.ให้ไฟเขียว

 บมจ. พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ (PPPGC) ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PPPGC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565


ปัจจุบัน PPPGC อยู่ระหว่างการดำเนินตามแผนธุรกิจที่วางไว้ โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการ IPO และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค


PPPGC เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 342.8 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 2 บาทต่อหุ้น


ด้านนายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการผู้จัดการ PPPGC กล่าวว่า จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้ในโครงการขยายห่วงโซ่ธุรกิจปาล์มน้ำมันไปยังธุรกิจโอลิโอเคมีคัล, โครงการขยายการผลิตและการบรรจุ RBDPL (น้ำมันปาล์มโอเลอิน), ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคาร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ


สำหรับ PPPGC เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ของประเทศไทย 3 บริษัทตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย บริษัท ทีซีจีโฮลดิ้ง จำกัด หรือ TCG หนึ่งในผู้นำในการผลิต และสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ละบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด หรือ RD ผู้นำในการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการปลูกปาล์มด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี


ข่าวแนะนำ