TNN online (คลิป) 5G พลิกโฉมอีอีซี ชู “บ้านฉาง” ต้นแบบชุมชนอนาคต

TNN ONLINE

Wealth

(คลิป) 5G พลิกโฉมอีอีซี ชู “บ้านฉาง” ต้นแบบชุมชนอนาคต

(คลิป) 5G พลิกโฉมอีอีซี ชู “บ้านฉาง” ต้นแบบชุมชนอนาคต

ปัจจุบันเทคโนโลยี 5G กลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม การบริการ และการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล อีอีซี จึงได้วางโครงข่ายโทรคมนาคม 5G ครอบคลุมเต็มพื้นที่ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการยกระดับสู่ฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงของประเทศ และนำร่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยขณะนี้ได้ชู “บ้านฉาง” เป็นเมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย” โดยมีเป้าหมายยกระดับชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง