TNN online "ศักดิ์สยาม"เร่งเครื่องลงทุนอัดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ

TNN ONLINE

Wealth

"ศักดิ์สยาม"เร่งเครื่องลงทุนอัดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ

ศักดิ์สยามเร่งเครื่องลงทุนอัดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ

"คมนาคม” เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนไปแล้วกว่า 7.7 หมื่นล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายถึง 7.8% จากงบประมาณทั้งหมด 2.08 แสนล้านบาท ผลักดันลงนามสัญญาให้ครบ 7,749 รายการ อัดเม็ดเงินเข้ากระตุ้นระบบเศรษฐกิจ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี  65 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมว่า กระทรวงฯ  ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 สำหรับ 8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ ในภาพรวม จำนวน 208,455.23 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท หรือสัดส่วน  12.51% และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท สัดส่วน 87.49 %  


โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 77,448.41 ล้านบาท คิดเป็น  42.47%  ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ซึ่งมากกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือนเม.ย. อยู่ที่ 7.80 %  เป้าหมายรัฐบาล   34.67%  และหากเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือน เม.ย. 64  สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 22,757.87 ล้านบาท  7.20%  


สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 7,749 รายการ วงเงิน 80,722.76 ล้านบาท (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว, รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท) ซึ่ง ณ สิ้นเดือน เม.ย. 65 ลงนามในสัญญาแล้ว 7,666 รายการ วงเงิน 78,356.40 ล้านบาท หรือ  97.07% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร  และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญา ให้ครบทุกรายการ จะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น


ส่วนงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 (จำนวน 10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินรวม 89,289.87 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ต.ค.64 – 30 เม.ย.65) จำนวน 36,419.97 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน เม.ย. 65 เบิกจ่ายเงินแล้ว 45,096.28 ล้านบาท  หรือ 123.82  % ของแผนเบิกจ่ายสะสม  หากเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือน เม.ย. 64 สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 2,549.63 ล้านบาทหรือ 9.17 % 


อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ 


ที่มา คมนาคม

ภาพประกอบ  คมนาคม
 ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง