TNN online IRPC ก้าวสู่องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต่อยอดธุรกิจยั่งยืน

TNN ONLINE

Wealth

IRPC ก้าวสู่องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต่อยอดธุรกิจยั่งยืน

IRPC ก้าวสู่องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรม  ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต่อยอดธุรกิจยั่งยืน

IRPC จับมือพันธมิตรรับกระแสเทรนด์โลก วางกลยุทธ์ธุรกิจในระยะ 5 ปีข้างหน้า ก้าวสู่องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต่อยอดธุรกิจยั่งยืน

กระแสการเติบโตหลักของโลก และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี รวมถึงการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องเร่งปรับตัวคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ โทรคมนาคม การเกษตร และพลังงาน เป็นต้น


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและน้ำมันของประเทศ ถือเป็นบริษัทที่มีการปรับธุรกิจให้สอดรับกระแสโลก ด้วยการวางกลยุทธ์ธุรกิจในระยะ 5 ปีข้างหน้า (2565-2569) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ได้แก่ การต่อยอดการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจในปัจจุบัน (Core Uplift) การลงทุนในกลุ่มธุรกิจข้างเคียง (Adjacent Business) และการสร้างธุรกิจใหม่ (Step Out Business) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในอนาคต


พร้อมกันนี้ยังชูวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็นองค์กร “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว (To Shape Material and Energy Solutions in Harmony with Life)” หรือเป็นองค์กรธุรกิจที่มากกว่าการเป็นผู้นำธุรกิจ ปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนและยังก่อประโยชน์แก่ประเทศตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)


ขณะที่การต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบัน (Core Uplift) นั้น IRPC ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 มูลค่า 1.33 หมื่นล้านบาท เพราะความต้องการน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำมีแนวโน้มสูงขึ้น และช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงพัฒนาและเพิ่มสัดส่วนการขายเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษจากร้อยละ 20 ในปีนี้ เป็นร้อยละ 52 ในปี 2568 พร้อมบูรณาการกระบวนการทำงานในการเข้าสู่ตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า


ด้านการลงทุนในกลุ่มธุรกิจข้างเคียง (Adjacent Business) ได้แก่ โครงการผลิตเม็ดพลาสติก พีพี เกรด เมลต์โบลน (PP Melt Blown) และการร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด เพื่อผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-Woven Fabric) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญสำหรับผ้าชั้นกรองหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ เป็นต้น

การเป็นองค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรมของ IRPC นั้น จะมาจากการสร้างธุรกิจใหม่ (Step Out Business ได้แก่ การบ่มเพาะนวัตกรรมภายใน ( inside-out innovation ) เช่น สร้างนวัตกรรมการเกษตร ซิงค์ออกไซด์นาโน (ZnO NANO) ที่ต่อยอดมาจาก ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ที่มีขนาดเล็กระดับอนุภาคนาโน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแร่ธาตุอาหารของพืชได้ดียิ่งขึ้น สามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม


ทั้งนี้นาโนเทคโนโลยี ดังกล่าว คือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ที่มีการพัฒนาอีกขั้นของเทคโนโลยีระดับอะตอม หรือโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมาก ทำให้สารนั้นออกฤทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเสริมประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น ส่วนการแสวงหานวัตกรรมภายนอก (Outside-in innovation) IRPC มองไปที่การร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ และรุกเข้าสู่ธุรกิจร่วมทุน (VC: Corporate Venture Capital )เพื่อค้นหาสตาร์ทอัพ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดไปสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ โดยคาดหวังให้ EBITDAเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ผันผวนดังเช่นในอดีต ขณะเดียวกัน IRPC ก็จะได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจแบบ New S-Curve ได้อีกด้วย


ถือเป็นก้าวสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน ในการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตสอดรับกับกระแสโลกที่มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก ทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมให้มีความหลากหลาย ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งผู้บริหาร IRPC ได้วางวิสัยทัศน์แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ๆ ควบคู่กันไป เพื่อให้ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน และด้านธุรกิจไปพร้อมกันทั้งองคาพยพ


IRPC ก้าวสู่องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรม  ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต่อยอดธุรกิจยั่งยืน


ที่มา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC

ภาพประกอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง