TNN online GISTDA เปิดตัว AIP จำลองสถานการณ์ Climate Change ได้ทั้งประเทศ

TNN ONLINE

Tech

GISTDA เปิดตัว AIP จำลองสถานการณ์ Climate Change ได้ทั้งประเทศ

GISTDA เปิดตัว AIP จำลองสถานการณ์ Climate Change ได้ทั้งประเทศ

GISTDA หรือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดงานสัมมนา “Empowering Policy Makers with Spatial intelligence” เปิดตัวนวัตกรรม AIP ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ที่จะมาช่วยสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในทุกระดับ

GISTDA หรือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดงานสัมมนา “Empowering Policy Makers with Spatial intelligence” เปิดตัวนวัตกรรม AIP ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ที่จะมาช่วยสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในทุกระดับ เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์และประมวลผลสำหรับการแก้ปัญหาในพื้นที่


GISTDA เปิดตัว AIP จำลองสถานการณ์ Climate Change ได้ทั้งประเทศ


ทาง GISTDA เผยว่านวัตกรรม AIP พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 โดยมีพื้นที่นำร่อง 2 พื้นที่ คือ EEC และจังหวัดน่าน ซึ่ง AIP ไม่ได้เป็นเพียงระบบแสดงข้อมูลแผนที่ แต่เป็น Platform ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายและหน่วยปฏิบัติในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

GISTDA เปิดตัว AIP จำลองสถานการณ์ Climate Change ได้ทั้งประเทศ

โดยเฉพาะด้านการเกษตร ด้านน้ำ ด้านภัยพิบัติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการเมือง ซึ่ง AIP จะทำให้ผู้กำหนดนโยบายมองเห็นถึงสถานการณ์และมิติของปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านการสร้างดัชนีชี้วัดที่จะจำลองสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลกระทบ รวมถึงสามารถเลือกแผนการรับมือที่เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้นวัตกรรม AIP ณ ปัจจุบัน ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่การจำลองสถานการณ์ Climate Change ทั้งประเทศอีกด้วย


GISTDA เปิดตัว AIP จำลองสถานการณ์ Climate Change ได้ทั้งประเทศ


GISTDA ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 7 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการข้าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมอุตุนิยมวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในการประยุกต์ใช้ AIP เพื่อผลักดันนโยบายด้านการเกษตรที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดความเสียหายและเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวของเกษตรกรในประเทศไทย 


นอกจากนี้ AIP จะเป็นเครื่องมือที่ยกระดับการกำหนดนโยบายของประเทศไทย ช่วยสร้างนโยบายจากข้อเท็จจริงและหลักฐานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ ทำให้สามารถกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น


GISTDA เปิดตัว AIP จำลองสถานการณ์ Climate Change ได้ทั้งประเทศ  

ในงานได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า 20 หน่วยงานเข้าร่วม และยังได้มีการเปิดเผยถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้นำร่อง โดยมี สทนช. เป็นแกนนำในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศ นอกจากนี้ สทนช. ยังเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะนำ AIP ไปใช้งานในการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของการพัฒนา AIP อีกด้วย

GISTDA เปิดตัว AIP จำลองสถานการณ์ Climate Change ได้ทั้งประเทศ

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง