TNN สภาการพยาบาล ออกประกาศให้ "พยาบาล" แต่งกายตามเพศสภาพได้

TNN

สังคม

สภาการพยาบาล ออกประกาศให้ "พยาบาล" แต่งกายตามเพศสภาพได้

สภาการพยาบาล ออกประกาศให้ พยาบาล แต่งกายตามเพศสภาพได้

สภาการพยาบาล ประกาศให้ "พยาบาล" แต่งกายตามเพศสภาพได้แล้ว เพื่อเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2567 


ระบุข้อความว่า ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโดยตรง ให้สอดคล้องกับลักษณะของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เกิดความชัดเจน เหมาะสม สามารถเลือกปฏิบัติได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน นายกสภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สภาการพยาบาล ชุดที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 จึงออกประกาศ การแต่งกายของบุคลากรด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ไม่ตรงตามเพศกำเนิด สามารถเลือกชุดปฏิบัติงานได้ตามเพศสภาพ


สภาการพยาบาล ออกประกาศให้ พยาบาล แต่งกายตามเพศสภาพได้


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง