TNN เปิดเทอมพบเด็กหลุดระบบศึกษา 2 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีฐานะยากลำบาก

TNN

สังคม

เปิดเทอมพบเด็กหลุดระบบศึกษา 2 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีฐานะยากลำบาก

เปิดเทอมพบเด็กหลุดระบบศึกษา 2 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีฐานะยากลำบาก

ศธ. พบ "เด็กหลุดจากระบบการศึกษา" 2 หมื่นคน จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจครอบครัว สั่งให้ทางสพฐ.ติดตามนักเรียนกลับเข้าระบบ

พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า หลังเปิดภาคเรียนมาประมาณ 2 สัปดาห์ ทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ได้สำรวจเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา พบว่าปีการศึกษานี้มีนักเรียนที่หลุดระบบการศึกษา ประมาณ 20,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ยากลำบาก และปัญหาเรื่องส่วนตัว ซึ่งขณะนี้ สกร.ได้ประสานกับ สพฐ.และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการดำเนินการช่วยเหลือให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบและได้รับการศึกษา


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ยังได้เปิดเผยถึงมาตรการในการยกระบบการสอบประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ หรือ พิซา ในปี 2568  ว่า ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการยกระดับการสอบพิซาของนักเรียนไทยไม่ว่าจะเป็นการจัดโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ และการอบรมครูแกนนำ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการขับเคลื่อนการยกระดับพิซาของเด็กไทยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร


พร้อมกำชับว่าสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะต้องเร่งจัดหลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบพิซาในสถานศึกษาให้ครบตามเป้าหมายภายในเดือน พ.ค.นี้ พร้อมจัดทำลิงก์ข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานสามารถติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดได้


ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ไปดูความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละจุด เพื่อแก้ไขป้องกันและดำเนินการให้ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่มตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในเดือน มี.ค. 2568 รวมถึงการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ได้มอบให้ สพฐ.ไปดูว่าจะมีการดำเนินการเรื่องการสอบโอเน็ตอย่างไรบ้าง โดยที่ไม่ต้องไปบังคับเด็กมาสอบ แต่อยากให้โอเน็ตมีความสำคัญต่อการศึกษาไทยต่อไปข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง