TNN ‘วันวิสาขบูชา’ เปิดโพลสำรวจความคิดเห็น คนไทยรู้จักวันนี้ดีแค่ไหน?

TNN

สังคม

‘วันวิสาขบูชา’ เปิดโพลสำรวจความคิดเห็น คนไทยรู้จักวันนี้ดีแค่ไหน?

‘วันวิสาขบูชา’ เปิดโพลสำรวจความคิดเห็น คนไทยรู้จักวันนี้ดีแค่ไหน?

‘วันวิสาขบูชา’ วธ.เปิดโพลสำรวจความคิดเห็น คนไทยรู้จักวันสำคัญทางพุทธศาสนานี้ดีแค่ไหน?

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีต่อ ‘วันวิสาขบูชา ปี 2567’ จากกลุ่มตัวอย่างเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 16,034 คน 


ทั้งนี้ผลโพลชี้ว่าเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.27 ทราบว่าวันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 และคิดว่าวันวิสาขบูชา มีความสำคัญ คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 


ร้อยละ 73.11 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ร้อยละ 63.96 และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธสู่ปรินิพพาน ร้อยละ 61.89 ตามลำดับ อีกทั้งเด็ก เยาวชน


ประชาชนส่วนใหญ่ ทราบว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา คือ อริยสัจ 4 ร้อยละ 55.00 และทราบว่าเป็นหลักธรรมอื่น อาทิ โอวาทปาฏิโมกข์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นต้น ร้อยละ 45.00
 
นอกจากนี้ผลโพลชี้ว่าเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ ร้อยละ 65.19 โดยแบ่งเป็นความตั้งใจทำบุญ ทำทาน ร้อยละ 61.36 ลด ละ เลิก อบายมุข ร้อยละ 55.23 และตักบาตรพระสงฆ์ ร้อยละ 53.68


เมื่อถามเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ จะนำหลักคำสอนข้อใดมายึดถือปฏิบัติและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือ สติ ความรู้สึกตัว ความระลึกได้ ความรับรู้ การเอาจิตไปรับรู้ ในสิ่งที่เกิดขึ้น หรือปรากฏขึ้น ในปัจจุบัน ร้อยละ 63.75 


อันดับ 2  ศีล 5 ศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต ร้อยละ 41.79 อันดับ 3 หลักการ 3 ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ร้อยละ 40.63
 
นอกจากนี้ผลสำรวจยังระบุอีกว่า เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการให้ วธ. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตร ร้อยละ 63.34 


กิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม ร้อยละ 34.12 และกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ/วัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม ร้อยละ 32.72


ข้อมูลจาก: กระทรวงวัฒนธรรม , สวนดุสิตโพล 

ภาพจากAFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง