TNN กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจข้าว 10 ปี ไม่พบสารพิษที่เป็นอันตราย - สารอาหารครบ

TNN

สังคม

กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจข้าว 10 ปี ไม่พบสารพิษที่เป็นอันตราย - สารอาหารครบ

กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจข้าว 10 ปี ไม่พบสารพิษที่เป็นอันตราย - สารอาหารครบ

กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจข้าว 10 ปี ที่ได้รับตัวอย่างจากพณ. ไม่พบสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

วันนี้ (20 พ.ค. 2567) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นางวิชาดา จงมีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร นายกฤษณรักษ์ ใจดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า แถลงข่าวผลการตรวจข้าวที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ ทางด้านสารเคมีตกค้าง การปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา และคุณภาพของข้าวด้านสารอาหารและอื่นๆ ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 


 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับตัวอย่างข้าวสารจากองค์การคลังสินค้า จำนวน 2 ตัวอย่าง ถุงละ 3 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง และ 5 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าด้านกายภาพและสิ่งแปลกปลอม พบเม็ดข้าวทั้งเมล็ดสีเหลืองมีกลิ่นอับ และพบมอดมีชีวิตและชิ้นส่วนแมลง ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย (มกษ. 4000-2560) ซึ่งต้องปราศจากแมลงและไรที่มีชีวิต


ส่วนด้านความปลอดภัยตรวจไม่พบสารพิษจากเชื้อรา 7 ชนิด ได้แก่ อัลฟาทอกซิน (Aflatoxin) ดีออกซีนิวาลีนอล (Deoxynivalenol) ฟูโมนิซิน (Fumonisins) โอคราท็อกซิน เอ (Ochratoxin A) และซิตรินิน (Citrinin) ส่วนผลการทดสอบสารรม ได้แก่ hydrogen phosphide bromide ion ethylene oxide สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 250 ชนิด ตรวจไม่พบเช่นกัน 


สำหรับผลการทดสอบโลหะหนัก 5 ชนิด ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม ดีบุก ปรอททั้งหมด และสารหนูทั้งหมด พบตะกั่วและสารหนูทั้งหมด ปนเปื้อนในปริมาณที่ต่ำกว่าปริมาณสูงสุดที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ. 2563 ออกตามความพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน


ขณะที่ผลการทดสอบด้านคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน พบว่าไม่แตกต่างจากข้าวสารที่จำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 2 ตัวอย่าง ที่นำมาตรวจในชุดการวิเคราะห์เดียวกัน


สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบข้าวนั้นประกอบไปด้วยการตรวจด้วยตาเปล่า การดม การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 30 และ 50 เท่า แบ่งเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ดูลักษณะสี กลิ่นของเมล็ดข้าว สิ่งแปลกปลอม ถัดมาคือความปลอดภัย ตรวจสอบสารพิษจากเชื้อราอะฟลาท็อกซิน สารตกค้างจากการรมข้าว สารเคมี 250 ชนิด และโลหะหนัก สุดท้ายคือคุณค่าทางโภชนการของข้าว ข้อมูลจาก: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ภาพจากกระทรวงพาณิชย์ 


ข่าวแนะนำ