TNN สมศักดิ์ รื้อกฎกระทรวงฯ ลด "ครอบครองยาบ้า" จาก 5 เม็ด เหลือ 1 เม็ด

TNN

สังคม

สมศักดิ์ รื้อกฎกระทรวงฯ ลด "ครอบครองยาบ้า" จาก 5 เม็ด เหลือ 1 เม็ด

สมศักดิ์ รื้อกฎกระทรวงฯ ลด ครอบครองยาบ้า จาก 5 เม็ด เหลือ 1 เม็ด

รมว.สธ. รื้อกฎกระทรวงฯ ลดครอบครองยาบ้าจาก 5 เม็ด เหลือ 1 เม็ด พร้อมส่งร่างฯ ฉบับใหม่ รับฟังความเห็นประชาชน ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิถุนายน 2567

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2567) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 และกล่าวว่า ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว 


โดยปรับลดยาบ้าให้เหลือ 1 เม็ด เพื่อเป็นหลักให้ผู้ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย และสื่อสารกับประชาชนได้ชัดเจนว่ายาเสพติดมีกี่เม็ดก็ผิด หากมีหนึ่งเม็ดจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นผู้เสพ มิฉะนั้นจะถูกแจ้งข้อหาครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมรายงานความคืบหน้าภายใน 90 วัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนกฎกระทรวงฯ ซึ่งได้ประเมินแล้วพบว่าส่งผลกระทบทั้งด้านสังคม กฎหมาย และการแพทย์


นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ผลกระทบด้านสังคม คือ เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ ส่งผลให้เข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย และมีผู้ค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้น ด้านกฎหมาย คือ ผู้ค้าใช้ช่องว่างของกฎหมายในการแบ่งบรรจุจำหน่ายเพื่อหลบหลีกการถูกดำเนินคดีในฐานความผิดมีไว้ในครอบครองหรือเพื่อการค้า ที่มีโทษมากกว่าฐานเสพหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพที่เมื่อถูกดำเนินคดี บางรายอาจจะถูกสั่งลงโทษปรับและรอลงอาญา โดยไม่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และด้านการแพทย์ คือ มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงจากผู้ป่วย (SMI-V) 


ซึ่งเป็นจุดที่สังคมกังวลและให้ความสนใจ จึงมีมติเสนอให้แก้ไขกฎกระทรวงฯ เป็นฉบับที่ 2 เฉพาะปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน โดยกำหนดแอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม และเมทแอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 20 มิลลิกรัม พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทบทวนกฎกระทรวงฯ ในวันนี้ด้วย


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้นำร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิถุนายน 2567 เพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาเสนอร่างกฎกระทรวง ตามกระบวนการและขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถประกาศลงราชกิจจานุเบกษาได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้  นายสมศักดิ์กล่าว
ที่มา กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง