TNN ประกาศแล้ว! กกต. เปิดรับสมัคร สว. ทั่วประเทศ 20-24 พ.ค. นี้

TNN

สังคม

ประกาศแล้ว! กกต. เปิดรับสมัคร สว. ทั่วประเทศ 20-24 พ.ค. นี้

ประกาศแล้ว! กกต. เปิดรับสมัคร สว. ทั่วประเทศ 20-24 พ.ค. นี้

กกต. เคาะวันรับสมัคร สว. ทั่วประเทศ 20-24 พ.ค. นี้! เลือกตั้ง 9 มิ.ย. ถึง 26 มิ.ย. 67

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือก และวันรับสมัครรับเลือก สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอ หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พ.ค.67


โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค.67 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


ขณะที่กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้


- วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิ.ย.67


- วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิ.ย.67


- วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิ.ย.67


สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็น สว. จะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว อำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้ โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร (สว.2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว.3) และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว.4) ด้วยตนเองได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ) ทุกแห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต)


ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. จะได้ส่งประกาศดังกล่าว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป


ประกาศแล้ว! กกต. เปิดรับสมัคร สว. ทั่วประเทศ 20-24 พ.ค. นี้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง