TNN บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่าลืม! ยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินคืน เช็กไทม์ไลน์ที่นี่

TNN

สังคม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่าลืม! ยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินคืน เช็กไทม์ไลน์ที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่าลืม! ยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินคืน เช็กไทม์ไลน์ที่นี่

กรมบัญชีกลาง แจ้งผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันตัวตนภายใน 26 เมษายน โดยจะโอนเงิน e-Money คืนให้ 23 และ 24 พฤษภาคม 2567

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) 


กรมบัญชีกลางจะคืนวงเงิน e-Money คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิตามแนวทาง ดังนี้


1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต โอนเงิน e-Money คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น 


สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้) และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม


2. ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ บมจ. ธนาคารกรุงทุกสาขา โดยจะทำการโอนเงิน e-Money คืนให้ตามข้อ 1


ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th หัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่าลืม! ยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินคืน เช็กไทม์ไลน์ที่นี่ ภาพจาก กรมบัญชีกลาง

 

 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง