TNN เปิดสถิติ เมาแล้วขับสงกรานต์ 4 วัน จับคุมประพฤติเกือบ 4 พันคดี

TNN

สังคม

เปิดสถิติ เมาแล้วขับสงกรานต์ 4 วัน จับคุมประพฤติเกือบ 4 พันคดี

เปิดสถิติ เมาแล้วขับสงกรานต์ 4 วัน จับคุมประพฤติเกือบ 4 พันคดี

คุมประพฤติคดีเมาขับยอดสะสมสงกรานต์ 4 วัน 3,737 คดี

วันนี้ (15 เมษายน 2567) นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในวันที่ 14 เมษายน 2567 รวมทั้งสิ้น 2,136 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา  2,106 คดี และคดีขับเสพ 30 คดี สำหรับยอดรวมสะสม 4 วัน ของ  7 วันอันตราย มีจำนวน 3,890  คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 3,737 คดี คิดเป็นร้อยละ 96.07 คดีขับรถประมาท 3 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.08 คดีขับเสพ 150 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.85   โดยกรุงเทพมหานคร มีคดีเมาขับสูงสุดอันดับหนึ่ง 399 คดี รองลงมา นนทบุรี 227คดี และสมุทรปราการ 214 คดี ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่คุมประพฤติในวันที่ 4 ของ 7 วันอันตรายปี 2566 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 315 คดี และ ปี 2567 จำนวน 2,106 คดี เพิ่มขึ้น 1,791 คดี 


ในวันเดียวกันนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน โดยร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมทั้งจัดให้มีการปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดตามจุดเสี่ยงในชุมชน การตรวจเยี่ยมด่าน แจกน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้นและด่านชุมชน จำนวน 93 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 2,027 คน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ประชาชนให้เดินทางขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข่าวแนะนำ