TNN นายกฯมอบสาร ‘วันผู้สูงอายุ’ และ ‘วันครอบครัว’ ย้ำเป็นรากฐานสำคัญ

TNN

สังคม

นายกฯมอบสาร ‘วันผู้สูงอายุ’ และ ‘วันครอบครัว’ ย้ำเป็นรากฐานสำคัญ

นายกฯมอบสาร ‘วันผู้สูงอายุ’ และ ‘วันครอบครัว’ ย้ำเป็นรากฐานสำคัญ

นายกฯมอบสาร ‘วันผู้สูงอายุ’ และ ‘วันครอบครัว’ ส่งความรักปราถนาดี พร้อมระบุเป็นรากฐานสำคัญพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันนี้ (14 เม.ย. 67 ) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบสารเนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และ “วันแห่งครอบครัว” ประจำปี 2567 วันที่ 13 เมษายน 2567 และวันที่ 14 เมษายน 2567 ดังนี้ 


เนื่องในโอกาส ‘วันผู้สูงอายุแห่งชาติ’ และ  ‘วันแห่งครอบครัว’ ประจำปี 2567 ผมขอส่งความรัก ความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกท่านและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว 


สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย เป็นสถาบันที่ปลูกฝังและหล่อหลอมสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดและเป็นพลังที่เสริมสร้างกำลังใจให้สมาชิกสามารถก้าวผ่านวิกฤตและสิ่งท้าทายในชีวิตได้ ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวเติบโตอย่างมีคุณภาพ การที่ครอบครัวมีความเข้มแข็งก็จะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความเข้มแข็ง โดยหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของครอบครัวไทยในปัจจุบัน คือ ‘ผู้สูงอายุ’ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้และภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การรักษาและสืบทอดไว้ 


อีกทั้งผู้สูงอายุยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ ผสานความเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวความรัก ความสามัคคีของคนทุกวัยในครอบครัว รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทำให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่น มีความสุข อันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

  

ในโอกาสนี้ ผมขออวยพรให้ผู้สูงอายุทุกท่านและครอบครัวไทยทุกครอบครัว ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพใจ สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสัมฤทธิผลในสิ่งที่ปรารถนาโดยทั่วกัน


ภาพจากทำเนียบรัฐบาล 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง