TNN มั่นใจได้! น้ำประปา กปน. สะอาด ปลอดภัย ไร้สารแคดเมียม

TNN

สังคม

มั่นใจได้! น้ำประปา กปน. สะอาด ปลอดภัย ไร้สารแคดเมียม

มั่นใจได้! น้ำประปา กปน. สะอาด ปลอดภัย ไร้สารแคดเมียม

ประชาชนมั่นใจได้ น้ำประปา กปน. สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษโลหะหนัก

จากกรณีที่พบกากแคดเมียมในกรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง (กปน.) ยืนยันว่า น้ำประปาของ กปน. ยังคงสะอาด ปลอดภัย โดยเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปา และประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคน้ำประปาได้อย่างมั่นใจ


ทั้งนี้ กปน. ใช้แหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา 2 แหล่ง คือ แม่น้ำเจ้าพระยา รับน้ำจากจุดรับน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี และเขื่อนแม่กลอง รับน้ำจากจุดรับน้ำดิบท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


โดยนักวิทยาศาสตร์ กปน. ได้ตรวจวิเคราะห์สารพิษโลหะหนักเป็นประจำ ซึ่งคุณภาพน้ำดิบทั้ง 2 แหล่ง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 2-3 ไม่มีการปนเปื้อนจากโลหะแคดเมียม (Cd)


นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบเฝ้าระวังสารพิษโลหะหนักในน้ำประปา เป็นประจำทุกเดือน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ผ่านมา พบว่า ไม่พบสารแคดเมียม หรือพบในปริมาณที่น้อยมาก มีค่าอยู่ในช่วง น้อยกว่า 0.0001-0.0004 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์แนะนำน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) (ต้องไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร) ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่บริการของ กปน. จึงมั่นใจได้ว่าน้ำประปาสามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนสารพิษโลหะแคดเมียม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง