TNN อำนาจหน้าที่ของ "รักษาการ ผบ.ตร." ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง?

TNN

สังคม

อำนาจหน้าที่ของ "รักษาการ ผบ.ตร." ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง?

อำนาจหน้าที่ของ รักษาการ ผบ.ตร. ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง?

"บิ๊กต่าย" ขึ้นแท่นรักษาการ ผบ.ตร. ในฐานะผู้รักษาการแทน มีหน้าที่รับผิดชอบ อะไรบ้าง ?

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ หรือที่รู้จักกันในนาม "บิ๊กต่าย" ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หลังจากที่ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้รักษาการแทน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบ อะไรบ้าง ?อำนาจของ "รักษาการ ผบ.ตร." ที่สามารถทำได้ 


1. ควบคุมราชการประจำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


รักษาการ ผบ.ตร. มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สั่งการและควบคุมดูแลงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร.

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ


2. กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ


รักษาการ ผบ.ตร. มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของ ตร.

กำหนดแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ตร.

กำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานต่างๆ


อย่างไรก็ตาม อำนาจของ "รักษาการ ผบ.ตร." นั้น อาจจะมีข้อจำกัดบางประการ เช่น


ไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสูงได้

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญของ ตร. ได้

ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ตร. ได้


โดยสรุปแล้ว อำนาจของ "รักษาการ ผบ.ตร." นั้น มีหน้าที่หลักในการรักษาการบริหารงานของ ตร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด


ภาพ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ข่าวแนะนำ