TNN สงกรานต์ 2567 "กสร." ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานต่อเนื่อง 5 วัน

TNN

สังคม

สงกรานต์ 2567 "กสร." ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานต่อเนื่อง 5 วัน

สงกรานต์ 2567 กสร. ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานต่อเนื่อง 5 วัน

กสร. ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานเพิ่มเติม ช่วง "เทศกาลวันสงกรานต์" เป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการกำหนดวันหยุดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ตามมติ ครม. 


นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2567 คือ วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม 5 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ของทุกปี นายจ้าง/สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ประกาศเป็นวันหยุดตามประเพณีไปแล้ว 


ดังนั้น เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่อง และเป็นโอกาสอันดีที่ลูกจ้างจะได้เดินทางกลับไปพบปะ เยี่ยมเยียนครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเอง และได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองตาม ประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาของคนไทย


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จึงขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการภาคเอกชนพิจารณากำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม และจัดให้ลูกจ้างหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 


สำหรับงานขนส่งทางบก นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับภูมิลำเนาของลูกจ้างและนายจ้าง โดยใช้ความระมัดระวัง ไม่ประมาทในการขับขี่ยานพาหนะ และที่สำคัญไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง เพื่อความปลอดภัยร่วมกัน ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย 


หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 พื้นที่ หรือสายด่วน 1546

สงกรานต์ 2567 กสร. ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานต่อเนื่อง 5 วัน


ที่มา รัฐบาล 

แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง