TNN เปิดหลักเกณฑ์-ขั้นตอนขอรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบาก 3,000 บาท 3 ครั้ง/ปี

TNN

สังคม

เปิดหลักเกณฑ์-ขั้นตอนขอรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบาก 3,000 บาท 3 ครั้ง/ปี

 เปิดหลักเกณฑ์-ขั้นตอนขอรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบาก 3,000 บาท 3 ครั้ง/ปี

รัฐบาล เปิดรายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการขอรับ เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบาก ไม่เกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี

รัฐบาล เปิดรายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการขอรับ เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบาก ไม่เกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี


วันนี้ (9 มีนาคม 2567) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่ม ประสบปัญหาด้านครอบครัว ถูกทารุณกรรม ถูกแสดงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถูกทอดทิ้ง ไม่เกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี


ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ


การขอรับความช่วยเหลือหลัก ๆ ทำได้ 2 ทาง โดยในกรุงเทพฯ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ส่วนในจังหวัดอื่น ๆ ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 76 จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศฑส.) 11 แห่ง และหน่วยงานในสังกัด พม. ที่อยู่ในจังหวัดนั้น 


การยื่นรับความช่วยเหลือ กรณีผู้สูงอายุแจ้งเรื่องเองต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน - บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นพบเห็น ใช้บัตรประจำตัวประชาชน - บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้แจ้งเรื่องมาใช้ประกอบเป็นเอกสารยื่น แต่หากไม่มีหลักฐาน ให้มีหนังสือรับรองที่ทางราชการออกให้ว่าผู้สูงอายุมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริง


ทั้งนี้ จะให้ความช่วยเหลือในรูปเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท หรือมอบเป็นสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ใน 1 ปีสามารถช่วยเหลือได้ 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องไว้ ก่อนจะรวบรวมข้อมูลส่งให้ พม. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตรวจสอบว่าเข้าหลักเกณฑ์จริง 


หากผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่านผ่าน 

1.การโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 

2. เช็ค

3. เงินสด (โดยมีใบสำคัญรับเงิน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ลงนามเป็นพยานให้ครบถ้วนพร้อมภาพถ่ายประกอบ)


รัฐบาล โดย พม. เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างครอบคลุมทุกมิติ อาทิ การดำเนินโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพแบบพุ่งเป้าสำหรับกลุ่มเปราะบางทั้งด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดความสุขในการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ พร้อมรับกับสังคมผู้สูงอายุได้อย่างเข้มแข็ง

ข้อมูลจาก รัฐบาลไทย

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง