TNN เปิดรายชื่อ 5 นายพล รับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ใหม่

TNN

สังคม

เปิดรายชื่อ 5 นายพล รับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ใหม่

เปิดรายชื่อ 5 นายพล รับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ใหม่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 5 ตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 


เนื่องด้วย พลเอก วรเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุก , พลเอก ณรงค์พันธุ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก, พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลตำรวจเอก ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้


1. พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

2. พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก

3. พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ

4.พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ

5.พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2566


ข่าวแนะนำ