TNN online ลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย

TNN ONLINE

สังคม

ลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย

ลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจําปี 2566 เหรัญญิกสภากาชาดไทย และประธานในพิธี คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์ฯ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการแผนกจัดการแสดงบนเวทีลีลาศสวนลุมพินี พร้อมด้วย นางจตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล รองประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ประธานดำเนินงาน ร่วมกันจัดงาน ลีลาศ รื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี ในบรรยากาศย้อนยุค เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย ในโอกาสที่ครบ 100 ปี การจัดงานกาชาด ภายใต้แนวคิด "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้" ณ ศูนย์นัทนาการสวนลุมพินี เมื่อวันก่อน

ลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจําปี 2566 เหรัญญิกสภากาชาดไทย และประธานในพิธี คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์ฯ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการแผนกจัดการแสดงบนเวทีลีลาศสวนลุมพินี  พร้อมด้วย นางจตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล รองประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ประธานดำเนินงาน  ร่วมกันจัดงาน ลีลาศ รื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี ในบรรยากาศย้อนยุค เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย ในโอกาสที่ครบ 100 ปี การจัดงานกาชาด ภายใต้แนวคิด "รื่นรมย์สุขฤดี  ที่แห่งการให้" ณ ศูนย์นัทนาการสวนลุมพินี เมื่อวันก่อน

ลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย ลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย

คุณหญิงชฎา กล่าวว่า ในนามของสภากาชาดไทย และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2566 กล่าวว่า ขอชื่นชมอย่างจริงใจมาถึงคณะผู้จัดงานลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมย้อนวันวาน งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้" ที่มีดําริจัดให้มีขึ้นเพื่อย้อนอดีตการจัดงานลีลาศในงานกาชาดที่เวทีสวนอัมพร ในชื่อ“ลีลาศกาชาดมหากุศล” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531–2548 และนํากลับมาจัดใหม่ในปีนี้ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้รับความร่วมมือจากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และคณะกรรมการจัดงานลีลาศรื่นรมย์และผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมพิเศษในปีนี้

ลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล สมาคมสตรีนักธุรกิจและ วิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการแผนกจัดการแสดงบนเวทีลีลาศสวนลุมพินี  กล่าวว่า งานกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ นอกจากจะเชิญชวนทุกท่านนุ่งโจงห่มไทยและชุดย้อนยุคกระโปรงบานมาเที่ยวงานแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษให้ผู้ที่มาเที่ยวงานได้ร่วมย้อนวันวานงานวันกาชาดมากมาย อาทิ การจัดแสดงกระบวนแห่รถงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 กิจกรรม “ถนนย้อนวันวาน รื่นเริง งานวันกาชาด” ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงกลางแจ้งที่เคยสร้างความประทับให้ผู้มาเที่ยวชมงานกาชาดในอดีตที่ผ่านมา เช่น การโชว์วงโยธวาทิต การแสดงสุนัขตำรวจ การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง การแสดงเชิดสิงโต การแสดงกระบี่-กระบอง การแสดงมวยไทยโบราณ มวยตับจาก และหนึ่งในนั้นถือเป็นไฮไลท์สำคัญคือการจัดงาน “ลีลาศ รื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี” เป็นการนำกิจกรรมการแสดงบนเวทีลีลาศ ณ สวนอัมพร กลับมาเปิดฟลอร์เพื่อให้นักเต้นเท้าไฟได้ย้อนความทรงจำแห่งความรื่นรมย์ อีกทั้งยังเป็นการร่วมย้อนวันวานงานวันกาชาดในอดีตอีกครั้ง 

ลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย สำหรับ “งานกาชาด” เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2465 ณ ท้องสนามหลวง ต่อมาในปี 2471 ย้ายมาจัดที่พระราชอุทยานสราญรมย์ จากนั้นในปี 2481 ย้ายมาจัดที่สถานเสาวภา และในปี 2500 งานกาชาดจึงได้ย้ายมาจัดที่สวนอัมพร จนกระทั่งในปี 2561 ได้ย้ายสถานที่จัดงานมายังสวนลุมพินี ส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมถึงเพื่อเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย 

ลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย

พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา มูลนิธิสมาคม สโมสร ผู้มีอุปการคุณและประชาชนทั่วไปในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เช่น การจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ การเสี่ยงโชค การทำบุญ แฟชั่นโชว์ ดนตรีไทย-สากล หนังกลางแปลง และของกินรวมอยู่มากมาย ในขณะเดียวกันก็เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค และกำจัดภัย แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

ลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย ลีลาศรื่นรมย์ ณ สวนลุมพินี หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย

วันกาชาดครบ 100 ปี  วันนี้จะจัดขึ้นเป็นวันสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

อัลบัมรูปภาพ 13ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง