TNN online ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศใช้ "ใบรับรองแพทย์แบบใหม่" สำหรับข้าราชการ

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศใช้ "ใบรับรองแพทย์แบบใหม่" สำหรับข้าราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศใช้ ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ สำหรับข้าราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศใช้ "ใบรับรองแพทย์แบบใหม่" สำหรับผู้ที่ได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศใช้ "ใบรับรองแพทย์แบบใหม่" สำหรับผู้ที่ได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ


เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2566 ลงนามโดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.


ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 ประกอบมติคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้


ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2566”


ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป)


ข้อ 3. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต และได้รับการรับรองสุขภาพจากแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ในโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง โดยใช้แบบใบรับรองแพทย์แนบท้ายประกาศนี้


ข้อ 4. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องยื่นผลการตรวจสุขภาพตามข้อ 3 พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด


ข้อ 5. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพตามข้อ 3 ทั้งหมด


คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2566


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศใช้ ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ สำหรับข้าราชการ  

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศใช้ ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ สำหรับข้าราชการ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง