TNN online เช็กรายชื่อ 137 แรงงานไทยเดินทางถึงมาตุภูมิ 16 ตุลาคม โดยเครื่องบิน ทอ.

TNN ONLINE

สังคม

เช็กรายชื่อ 137 แรงงานไทยเดินทางถึงมาตุภูมิ 16 ตุลาคม โดยเครื่องบิน ทอ.

เช็กรายชื่อ 137 แรงงานไทยเดินทางถึงมาตุภูมิ 16 ตุลาคม โดยเครื่องบิน ทอ.

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยรายชื่อ 137 คนไทย เตรียมเดินทางกลับประเทศโดยเครื่องบินกองทัพอากาศ ถึงไทย 16 ตุลาคม เวลา 04.40 น.

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยรายชื่อ 137 คนไทย เตรียมเดินทางกลับประเทศโดยเครื่องบินกองทัพอากาศ ถึงไทย 16 ตุลาคม เวลา 04.40 น.


ภายหลังจาก กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบ A340-500 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อไปอพยพคนไทยในอิสราเอล จำนวน 137 คน โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียน ประเทศอิสราเอล ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 00.05 น. โดยเครื่องบินมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 04.40 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6


ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งรายชื่อผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยจากอิสราเอลครั้งที่ 4 ด้วยเที่ยวบินอพยพของกองทัพอากาศ ถึงประเทศไทยวันที่ 16 ตุลาคม เวลา 04.40 น. (ตามที่ได้รับแจ้งจาก สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ ล่าสุด) ดังนี้


1. นายวานิช พรมจรรย์

2. นายภาณุพงศ์ เบ้านาค

3. นายคคนภูมิ ฤาชา

4. นายวันมงคล มินไธสง

5. นายรชานนท์ คำภูมี

6. นายนพโรจน์ วิมลธรรมวัชร์

7. นายสมบัติ คงเกียรติสกุล

8. นายสมศักดิ์ นรชาติวศิน

9. นายยอดรัก แซ่โซ้ง

10. นายพรเพรช ด่านหา

11. นายวิเศษ ไพธิ์ไทรย์

12. นายนิติ บัวเลิง

13. นายภาคภูมิ อินทรอนันต์

14. นายศุภกร จู่มา

15. นายพลวัฒน์ กันภัย

16. นายสงกรานต์ ดุสิรัตน์

17. นายอนันท์ คำพานาง

18. นายรุ่งโรจน์ โต้งกระโทก

19. นายคาวี ตอแก้ว

20. นายจิรายุ พันธ์บุปผา

21. นายนธิราช สุพร

22. นายธนพล ศิริเทพ

23. นายเกศสยาม อินแสงแวง

24. นายสมศักดิ์ หาญสกุลเงิน

25. นายกิตติภพ แซ่ลี

26. นายอนุพงษ์ อินทฤาชัย

27. นายอนุชิต สมศรี

28. นายอัศนีย์ บุตรช่วง

29. นายชาติชาย เสนาอุดร

30. นายสมชาย ประเสริฐวลี

31. นายกิตติ์ภัทร์ โชคสิริวัฒนากุล

32. นายสุนทร เส่มือแม่

33. นายสมชาย แซ่ลี

34. นายชัยเชษฐ์ พริ้งเพราะ

35. นายอนุชา แสนคำแพ

36. นายผดุงศักดิ์ สงวนจินดา

37. นายบุญช่วย แสงศิราเพชร

38. นายสุรชัย แซ่ลี

39. นายนนทกร เที่ยงเอม

40. นายอธิราช ฤทธิ์ชัยเจริญ

41. นายวิชัย ดอกไธสง

42. นางสาวฐิติยา เจริญเนตร

43. นายรัชพล เบ้าชัย

44. นายประสิทธิ์ แซ่ยั้ง

45. นายไชยา การันต์วิริยะกุล

46. นายขวัญเรือน พันธ์เนื้อ

47. นายดนัย เหมะธุลิน

48. นายสมพร กันยาคำ

49. นายสิทธิกร เกื้อกูลสกุลกิจ

50. นายจิโรตม์ แซ่ม้า

51. นายวุฒิพงษ์ จันณรงค์

52. นายศรราม โม้พิมพ์

53. นายกมล โพธิ์แสง

54. นายจักรพงษ์ สุทธบริบาล

55. นายพีรพล แซ่ว่าง

56. นายดัสกร อาซอง

57. นายโชคชัย ยงโพธิ์

58. นายฮั่ว แซ่ซ่ง

59. นายยงสุข แซ่กือ

60. นายล่า แซ่เถา

61. นายอนุพงศ์ สีโสภา

62. นายธีระวุฒิ แสนวงค์

63. นายภูริณัฐ หนิงนา

64. นายสารัช คำปัญญา

65. นายเกียรติชัย ศรีวิชา

66. นายชิดณรงค์ เจริญสุข

67. นายอนันต์ สมาหาญ

68. นายวิศิษศักดิ์ เถาวัลย์ดี

69. นายธีรยุทธ แซ่โช้ง

70. นายทศพล ยศหลวงทุ่ม

71. นายศรายุทธ นามพลแสน

72. นายสมรักษ์ พรมภา

73. นายชาตรี วจนะนิจ

74. นายสุรศักดิ์ ลีปรีชา

75. นายณัฐวุฒิ พรมป้อง

76. นายอุดร สุขใจดีนัก

77. นายสุเทพ แซ่ว่าง

78. นายไช่ แซ่ท้าว

79. นายนครินทร์ ข้ามประเทศ

80. นางสาวประภัสสร ศรีสวัสดิ์

81. นายพิชิต เสนานุช

82. นายพิทักษ์ เพชรเก่า

83. นายสุวิทย์ พิศกุล

84. นายมังกร แซ่ย่าง

85. นายวิชา ทรงพิริยกุล

86. นายปิยะพงษ์ จันต๊ะคาด

87. นายเสรี แซ่ย่าง

88. นายฟ้าไสย แซ่ย้า

89. นายต้อม โปร่งจิต

90. นายอรุณ แชโซ้ง

91. นายเกียรติศักดิ์ แซ่หว้า

92. นายชายชาญ บุญสิทธิ์

93. นายทวีวุฒิ วิเศษทรัพย์

94. นายณัฏฐพงศ์ อันโนนจารย์

95. นายมงคล สระรัมย์

96. นายพงศกร คำภิโล

97. นายกิตติพงศ์ คำปันปู่

98. นายธีระพล คนซื่อ

99. นายสุเนตร จันทร์กระสัง

100. นายธนวัฒน์ ศรีชนะ

101. นายปณิธาน รามัญเพ็ง

102. นายทัศพล ดวงปัตศรี

103. นายศราวุธ คำพิษงู

104. นายพงษ์อนันท์ งอกวงษ์

105. นายวัชระ โคบาล

106. นายสมพงษ์ ตองติดลำ

107. นายนิพนธ์ วงหาริมาตย์

108. นายประยงค์ สันเทียะ

109. นายทศพล แซ่เฮ้อ

110. นายวีระ เลิศวิลัย

111. นายณัฐพล แซ่หว้า

112. นายสุทธิรักษ์ พุทธคม

113. นายสิทธิชัย ฟุจันทร์

114. นายฉัตรชัย ขุนแก้ว

115. นายพัณกร แซ่เฮ้อ

116. นายศราวุธ โสมา

117. นายอนุชา สุภาภิรักษ์

118. นายณัฐพงษ์ คำภูพูล

119. นายปฏิภาณ เทียมทะนงค์

120. นายวุฒิชาญ แสงประชารักษ์

121. นายชูศักดิ์ ช่างคำ

122. นายปิยพงษ์ สิงห์บุญมี

123. นายวิชาญ อทุมทราย

124. นายสกุล วงค์มะเริง

125. นายวิชาญ แซ่ท้าว

126. นายสุทธิชัย พลแก้ว

127. นายบุญมา วงษ์ศรีแก้ว

128. นายทศพร ศรีชุมพร

129. นายวิชัย แซ่ซง

130. นายประยุทธ สีแล

131. นายจิรารุวัฒน์ จันทร์เหลือง

132. นายตุ๊ เลาชัง

133. นายสุทธิภัทร แสนซุ้ง

134. นายทรงวุฒิ เกษมศรี

135. นายศรัณยู แสนซุ้ง

136. Mr. Evan Theodore Borkum

137. ด.ญ. อริยา รีเบ็คคา บอร์คัมเช็กรายชื่อ 137 แรงงานไทยเดินทางถึงมาตุภูมิ 16 ตุลาคม โดยเครื่องบิน ทอ. ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

 


เช็กรายชื่อ 137 แรงงานไทยเดินทางถึงมาตุภูมิ 16 ตุลาคม โดยเครื่องบิน ทอ. ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

 


เช็กรายชื่อ 137 แรงงานไทยเดินทางถึงมาตุภูมิ 16 ตุลาคม โดยเครื่องบิน ทอ. ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

 


เช็กรายชื่อ 137 แรงงานไทยเดินทางถึงมาตุภูมิ 16 ตุลาคม โดยเครื่องบิน ทอ. ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

 
ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง