TNN online เปิด 100 รายชื่อ ”แรงงานไทย“ ในอิสราเอล เตรียมอพยพกลับบ้านครั้งที่ 3

TNN ONLINE

สังคม

เปิด 100 รายชื่อ ”แรงงานไทย“ ในอิสราเอล เตรียมอพยพกลับบ้านครั้งที่ 3

เปิด 100 รายชื่อ ”แรงงานไทย“ ในอิสราเอล เตรียมอพยพกลับบ้านครั้งที่ 3

เปิด 100 รายชื่อ ”แรงงานไทย“ ในอิสราเอล เตรียมอพยพกลับบ้านครั้งที่ 3

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จะจัดเที่ยวบินอพยพคนไทยครั้งที่ 3 นำพี่น้องแรงงานจำนวน 100 คนกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1550 ออกเดินทางจากอิสราเอลในวันที่ 14 ต.ค. 2666 เวลา 11.00 น. เปลี่ยนเครื่องที่นครดูไบ เพื่อโดยสารต่อโดยเที่ยวบิน FZ1837 ออกจากนครดูไบเวลา 20.00 น. และถึงไทยในวันที่ 15 ต.ค. 2566 เวลา 07.25 น. 


เมื่อถึงสนามบินอู่ตะเภาแล้ว จะมีรถบัสรับจากอู่ตะเภาไปยัง รร. SC Park เพื่อให้ญาติพี่น้องรับกลับภูมิลำเนา โดยญาติพี่น้องของคนไทย 100 คน สามารถมาพบญาติที่เดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินดังกล่าว ที่ รร. SC Park ประมาณ 10.00 น เป็นต้นไป


รายชื่อของพี่น้องแรงงานไทยทั้ง 100 คน ประกอบด้วย 

1 นายอัตพล เจริญโลก 

2 นายนัฐพงษ์ ดวงจันทร์ 

3 นายยุทธจักร พรมวัง 

4 นายชาติชาย วารินทร์สกุล 

5 นายมานี แซ่ท่อ 

6 นายว่า แซ่มัว 

7 นาย สุวิทย์ ซ่งเจริญกุล 

8 นายสง่า แซ่วะ 

9 นายกฤษนัย หาระ 

10 นายจีระศักดิ์ แสงกล้ำ 

11 นายโยธิน คนว่อง 

12 นายเริงชัย คำลาย 

13 นายสมชาย แซ่ลี 

14 นายสราวุท แกมกล้ำ 

15 นายชัยณรงค์ แสนมนตรี 

16 นายประยุทธ ติดตานนท์ 

17 นายกรวิทย์ สิงพรม 

18 นายจักรพันธ์ ศรีโสดา

19 นายธีระวัฒน์ เบ้าเมือง

20 นายศรีนคร พินธุนิบาต 

21 นายกษิดิ์เดช แซ่ยั้ง

22 นายเสกสรร จันทะผล 

23 นายประเสริฐ สมณสิงห์ 

24 นายวีระยุทธ ปัญญาประชุม 

25 นายบุญลื แผ่นศิล 

26 นายเด่น ขุนชะลา

27 นายอาทิตย์ เสมามิ่ง 

28 นายธวัช ชนะพล 

29 นายชัด บังทอง 

30 นายสุเทพ แซ่วาง 

31 นายเกษม โชติมนทิน 

32 นายอภิวัฒน์ โมคทิพย์ 

33 นายวิชาญ บุญสาลี 

34 นายกิตติศักดิ์ เสาทอง 

35 นายสมบัติ หว่างป่อ 

36 นายสัญชัย วงศ์บุญชัญเลิศ 

37 นายอานนท์ เตือนจันทึก 

38 นายเอกนรินทร์ ศิริวิชา

39 นายอภิชัย ไชยต้นเชื้อ

40 นายสมหมาย สมหวัง 

41 นายวิชัย ดอกไธสง 

42 นายกฤษณะ แซ่ลี 

43 นางสาวอาริสา แซ่วาง

44 นายโชคชัย ชัยบุตรดี 

45 นายนทิกร ปอดกระโทก 

46 นายสุพจน์ เกตุหอม 

47 นายวรายุทธิ์ บุญญศรี 

48 นายเอกชัย ระวัง 

49 นาย อนุชิต เกษคำภา 

50 นายสมศักดิ์ อ่อนตาจันทร์ 

51 นายกวีเพชร สาริศรี 

52 นายชาญวิทย์ ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ 

53 นายเนติพงษ์ ศรีเฉลียว 

54 นายสุทธิชัย บานบึงศรี 

55 นายวายุ อ้ายเยอ 

56 นายวุฒิชัย จานเหนือ 

57 นายจักรพันธุ์ แสนคำแพ 

58 นายสันติสุข ดอมไธสง 

59 นายวนพล แซ่หาญ 

60 นายวิทย์ จารุภคไพศาล 

61 นายสะพานทอง ซ่อนกลิ่น 

62 นายสุเทพ วิชาสาร 

63 นายประเสริฐ สีฐา

64 นายศักดิ์ดา ปราบคนชั่ว 

65 นายเทวัน สิมมาแก้ว 

66 นายชัยยำ อินสำราญ 

67 นายอรรถพล จำปามูล 

68 นายสุเมธ อุ้ยโสภา

69 นายอาคม บุญแก้ว 

70 นายเสกสรร กวนหลวง

71 นายชลวิทย์ สุธา 

72 นายวิชิต คมศรโมกข์ 

73 นายพินิจ ดวงมณี 

74 นายสุรชัย สมณคีรี 

75 นายสมชาย บุตรศรี 

76 นายธนานันท์ คุณจิระเมธี 

77 นายธรรมนูญ วิรุณพันธ์

78 นายรัฐกร หงอกสิมมา

79 นายประเวท ดาแพง 

80 นายสุรชาติ พินโยพัน 

81 นายศุภิชัย แสงตุ่น 

82 นายภินิช หลุมทอง 

83 นายพงษ์ศักดิ์ หลงเกต 

84 นายชาญชัย มานะดี 

85 นายอานนท์ จันทร์จำปี 

86 นายไชยะ บุญสังข์ 

87 นายประดิษฐ์ แซ่ย่าง 

88 นายสุริยา นาหมื่นหงษ์ 

89 นายสมบูรณ์ แซ่เจ๊า

90 นายวัชรพงษ์ วงศ์นามเถาวร์

91 นายวทัญญู สริตะ 

92 นายจเรวัตร เป็ญวัน 

93 นายอัสดม พรมมินทร์ 

94 นายสุธี เพ่งกิจ 

95 นายวรสิทธิ์ ฤาหาร 

96 นายรุ่งสุริยา แก้วสว่าง 

97 นายพัฒนพงษ์ สร้อยจิตร 

98 นายบัญญัติ อบทองหลาง

99 นายชลที แก้วแก่น 

100 นายศักดิ์นรินทร์ วังสุขี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง