TNN online "เงินผู้สูงอายุ" เดือนกันยายน 2566 เข้าบัญชีวันไหน?

TNN ONLINE

สังคม

"เงินผู้สูงอายุ" เดือนกันยายน 2566 เข้าบัญชีวันไหน?

เงินผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2566 เข้าบัญชีวันไหน?

"เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เดือนกันยายน 2566 เข้าบัญชีวันไหน? เบี้ยความพิการ ได้กี่บาท

"เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เดือนกันยายน 2566 เข้าบัญชีวันไหน? เบี้ยความพิการ ได้กี่บาท


เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับเงินผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ภาครัฐจะโอนเงินผ่านธนาคารที่ผู้สูงอายุแจ้งมาให้ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ถ้าวันที่ 10 ของเดือนใดตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเลื่อนเวลาจ่ายเงิน เป็นก่อนวันที่ 10 ของเดือนนั้นๆ ซึ่ง เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน 2566 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ดังนั้น เบี้ยผู้สูงอายุจึงเข้าวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566อัตราการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แบ่งเป็นขั้นบันไดตามช่วงอายุ

-อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท

-อายุ 70 - 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท

-อายุ 80 - 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท

-อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000 บาทเบี้ยความพิการ

-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท


-ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาทปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 2566


-เดือนมกราคม 2566 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

-เดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

-เดือนมีนาคม 2566 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

-เดือนเมษายน 2566 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566

-เดือนพฤษภาคม 2566 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

-เดือนมิถุนายน 2566 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

-เดือนกรกฎาคม 2566 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

-เดือนสิงหาคม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

-เดือนกันยายน 2566 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

-เดือนตุลาคม 2566 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566

-เดือนพฤศจิกายน 2566 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

-เดือนธันวาคม 2566 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 100 บาทต่อเดือน


นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิด รายละเอียดตามภาพเงินผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2566 เข้าบัญชีวันไหน?

 ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC) สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น


โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือ เข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ  https://welfare.mof.go.th/) หรือขอรับที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ภายในวันที่ 17 พ.ย. 2566” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง