TNN online เช็ก! เงินเดือนกํานันผู้ใหญ่บ้าน 2566 ปรับขึ้นกี่บาท มีผล 1 ต.ค.66

TNN ONLINE

สังคม

เช็ก! เงินเดือนกํานันผู้ใหญ่บ้าน 2566 ปรับขึ้นกี่บาท มีผล 1 ต.ค.66

เช็ก! เงินเดือนกํานันผู้ใหญ่บ้าน 2566 ปรับขึ้นกี่บาท มีผล 1 ต.ค.66

เช็ก! เงินเดือนกํานันผู้ใหญ่บ้าน 2566 ปรับขึ้นกี่บาท มีผล 1 ต.ค.66 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ เพิ่มคนละ 2,000 บาท

เช็ก! เงินเดือนกํานันผู้ใหญ่บ้าน 2566 ปรับขึ้นกี่บาท มีผล 1 ต.ค.66


 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปรับขึ้นเงินเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อีกคนละ 1,000 บาท มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้เงินเดือนกํานันผู้ใหญ่บ้าน 2566


(1) กำนัน ให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท


(2) ผู้ใหญ่บ้าน ให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท


(3) แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ ให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 1,000 บาทการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบปรับฐาน สรุปได้ ดังนี้- กำนัน กำลังคน 7,036 อัตรา เงินตอบแทน 12,000 บาท/เดือน 

(เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน)

- ผู้ใหญ่บ้าน กำลังคน 67,673 อัตรา เงินตอบแทน 10,000 บาท/เดือน 

(เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน)

- แพทย์ประจำตำบล กำลังคน 7,036 อัตรา เงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน 

(เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/เดือน)

- สารวัตรกำนัน กำลังคน 14,072 อัตรา เงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน 

(เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/เดือน)

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง กำลังคน 149,418 อัตรา เงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน 

(เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/เดือน)

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ กำลังคน 46,181 อัตรา เงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน 

(เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/เดือน)
ภาพ TNNOnline  


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง