TNN online สั่งยุบ! สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ของ ‘ศรีสุวรรณ จรรยา’

TNN ONLINE

สังคม

สั่งยุบ! สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ของ ‘ศรีสุวรรณ จรรยา’

สั่งยุบ! สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ของ ‘ศรีสุวรรณ จรรยา’

‘อธิบดี ปค.’ ลงนามถอดสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ของ ‘ศรีสุวรรณ จรรยา’ แล้ว ชี้ชัดมีสมาชิกไม่ถึง 10 คนตามก.ม.
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.) ฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งที่ 1015/2566 ณ วันที่ 9 มิ.ย. 66 เรื่อง เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ของนายศรีสุวรรณจรรยา ระบุว่าตามที่ได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 52 นั้น จากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ 


ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังการจดทะเบียนสมาคมฯ พบว่าบุคคลในสมาคมฯทััง 3 คน จากทั้งหมด 11 คนให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องว่าไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมฯแต่อย่างใด และบุคคลอีก 2 คนในสมาคมฯให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่าไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 51 ประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้น บุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใด 


ทั้งนี้ พยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 81 กล่าวคือ มีจำนวนสมาชิกไม่ครบ 10 คน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 ประกอบมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 


อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง