TNN online ซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออกต้องทำอย่างไร?

TNN ONLINE

สังคม

ซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออกต้องทำอย่างไร?

ซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออกต้องทำอย่างไร?

กรมบังคับคดี แจงขั้นตอนกรณีผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก ต้องทำอย่างไร?

"ซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี" กรมบังคับคดี แจงขั้นตอนกรณีผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก ต้องทำอย่างไร?


ตามที่มีข่าวหญิงซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก จนเกิดเหตุเจ้าของเดิมยิงเสียชีวิต นั้น

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ชี้แจงว่า กรณีที่ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี โดยได้ชำระราคาค่าซื้อทรัพย์ และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินแล้ว 

หากผู้ซื้อพบว่าเจ้าของเดิม และบริวารยังอาศัยอยู่ในทรัพย์ดังกล่าว 


ขอให้ศาลมีหมายบังคับคดี ขับไล่เจ้าของเดิมและบริวารออกจากทรัพย์


ผู้ซื้อสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีหมายบังคับคดี ขับไล่เจ้าของเดิมและบริวารออกจากทรัพย์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ แต่หากเจ้าของเดิมและบริวารยังไม่ย้ายออก ผู้ซื้อทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขอให้ออกหมายจับเจ้าของเดิมและบริวาร ซึ่งเป็นขั้นตอนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

นอกจากนี้ หากผู้ซื้อทรัพย์ประสงค์ที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเชิญเจ้าของเดิมมาเจรจาหาทางออกร่วมกันก็สามารถทำได้ 

ขณะเดียวกัน เจ้าของเดิมก็สามารถที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ซื้อทรัพย์ได้เช่นกัน ซึ่งวิธีดังกล่าวอาจนำไปสู่การระงับข้อพิพาทด้วยความสมานฉันท์ และเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายได้โดยไม่ต้องดำเนินการบังคับคดีต่อไป

ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีหรือขั้นตอนในการบังคับคดี

สามารถสอบถามเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ณ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ หรือสอบถามที่สายด่วนบังคับคดี โทร 1111 ต่อ 79 หรือค้นหาข้อมูลได้จาก www.led.go.th


ซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออกต้องทำอย่างไร?


 

ซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออกต้องทำอย่างไร?

 


 


ข้อมูลจาก กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ภาพจาก TNN ช่อง 16 (แฟ้มภาพประกอบข่าว)

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง