TNN "วันครู 2567" 16 มกราคมของทุกปี รวมคำขวัญวันครูจากนายกรัฐมนตรี

TNN

สังคม

"วันครู 2567" 16 มกราคมของทุกปี รวมคำขวัญวันครูจากนายกรัฐมนตรี

วันครู 2567 16 มกราคมของทุกปี รวมคำขวัญวันครูจากนายกรัฐมนตรี

วันครู 2566 วันครูแห่งชาติ 16 มกราคมของทุกปี รวมคำขวัญวันครู จากนายกรัฐมนตรี "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา"

วันครู 2566 วันครูแห่งชาติ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของครู คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งประเทศไทย 

สำหรับงานวันครูประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม 

ซึ่งมีการจัดงานในรูปแบบ Onsite โดยส่วนกลางกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภาและสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนภูมิภาคพิจารณาการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ และการจัดงานในรูปแบบ Online ผ่านทาง Platform วันครู (www.วันครู.com)คำขวัญวันครู โดย นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน

ปี 2567  ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์


รวมคำขวัญวันครู โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ปี 2566 ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต

ปี 2565 พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต

ปี 2564 ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ

ปี 2563 ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา

ปี 2562 ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี

ปี 2561 ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

ปี 2560 ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

ปี 2559 อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ

วันครู 2567 16 มกราคมของทุกปี รวมคำขวัญวันครูจากนายกรัฐมนตรี
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า
ภาพจาก TNN ONLINE / ไทยคู่ฟ้าข่าวแนะนำ