TNN online รวมไอเดีย "พานไหว้ครู" พร้อมวิธีการทำ รำลึกพระคุณครู วันครู 2566

TNN ONLINE

สังคม

รวมไอเดีย "พานไหว้ครู" พร้อมวิธีการทำ รำลึกพระคุณครู วันครู 2566

รวมไอเดีย พานไหว้ครู พร้อมวิธีการทำ รำลึกพระคุณครู วันครู 2566

รวมไอเดีย "พานไหว้ครู" พร้อมวิธีการทำ รำลึกพระคุณครู วันครู 2566

รวมไอเดีย "พานไหว้ครู" พร้อมวิธีการทำ รำลึกพระคุณครู วันครู 2566 


วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอน ทำให้ทุกคนเป็นคนดีมีวิชาความรู้ ซึ่งถือเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก


วันครู ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 หลังจากได้มีการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 โดยระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” เป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวให้ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้ และความสามัคคีของครู


พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง


การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เช่นเดียวกับกระบี่กระบอง การไหว้ครู ก่อนการแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง และการไหว้ครูในงานประพันธ์ เรียกว่า บทไหว้ครู หรือ อาเศียรวาท (อาเศียรพาท ก็ว่า) เป็นการกล่าวระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล


รวมไอเดีย "พานไหว้ครู"


1.  ไอเดีย พานไหว้ครู ง่ายๆ สวยๆ | DIY ง่ายนิดเดียว


2. พานไหว้ครู | พานธูปเทียน
3. พานไหว้ครู  พานบายศรี
4. พานไหว้ครู  พานดอกบัว
5. พานไหว้ครู | พานธูปเทียน 

6. พานไหว้ครู พานหมูกระทะ
7. พานไหว้ครู พานโดเรม่อน
8. พานไหว้ครู | สอนทำพานไหว้ครูดอกไม้


9. พานไหว้ครู  พานคิตตี้

10. พานไหว้ครูแบบง่าย  พานพืชผักสวนครัว


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง