TNN online วันเด็กแห่งชาติ 2567 ย้อนความทรงจำ "คำขวัญวันเด็ก" จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

TNN ONLINE

สังคม

วันเด็กแห่งชาติ 2567 ย้อนความทรงจำ "คำขวัญวันเด็ก" จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

วันเด็กแห่งชาติ 2567 ย้อนความทรงจำ คำขวัญวันเด็ก จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

วันเด็กแห่งชาติ 2567 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ย้อนความทรงจำ "คำขวัญวันเด็ก" จากนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วันเด็กแห่งชาติ 2567 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ย้อนความทรงจำ "คำขวัญวันเด็ก" จากนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


วันเด็กแห่งชาติ 2567 หรือ วันเด็ก 2567 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ว่า "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2498 ได้มีการเริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรก โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี 2508 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี 2509


คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


รวมคำขวัญวันเด็ก จากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน


จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

ปี 2499  : จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม


จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ปี 2502  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

ปี 2503  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

ปี 2504  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

ปี 2505  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

ปี 2506  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด


จอมพล ถนอม กิตติขจร  

ปี 2508  เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

ปี 2509  เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี

ปี 2510  อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย

ปี 2511  ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง

ปี 2512  รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

ปี 2513  เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

ปี 2514  ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

ปี 2515  เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

ปี 2516  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ


สัญญา ธรรมศักดิ์

ปี 2517  สามัคคีคือพลัง

ปี 2518  เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี


หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ปี 2519  เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้


ธานินทร์ กรัยวิเชียร

ปี 2520 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย


เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

ปี 2521  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง

ปี 2522  เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

ปี 2523  อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย


พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ปี 2524  เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

ปี 2525  ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

ปี 2526  รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม

ปี 2527  รักวัฒนธรรมไทย

ปี 2528  สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ปี 2529  นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี 2530  นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี 2531  นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม


พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

ปี 2532  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี 2533  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี 2534 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา


อานันท์ ปันยารชุน

ปี 2535  สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม


ชวน หลีกภัย

ปี 2536  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

ปี 2537  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

ปี 2538  สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม


บรรหาร ศิลปอาชา

ปี 2539  มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด


พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

ปี 2540 รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด


ชวน หลีกภัย

ปี 2541  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

ปี 2542  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

ปี 2543  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

ปี 2544  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย


ทักษิณ ชินวัตร

ปี 2545  เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส    

ปี 2546  เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี    

ปี 2547  รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน    

ปี 2548  เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด    

ปี 2549  อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด


พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ปี 2550  มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข    

ปี 2551  สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม


อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ปี 2552  ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

ปี 2553  คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

ปี 2554  รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ


ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ปี 2555  สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี    

ปี 2556  รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน    

ปี 2557  กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปี 2558  ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

ปี 2559  เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

ปี 2560  เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

ปี 2561  รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

ปี 2562  เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ปี 2563  เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย    

ปี 2564  เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม    

ปี 2565  รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม    

ปี 2566  รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี


เศรษฐา ทวีสิน

ปี 2567 มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

TNN ONLINE รวบรวม

ภาพจาก Thaigov (แฟ้มภาพ)

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง