TNN online ครม. ไฟเขียว ฟรีวีซ่า 30 วัน ให้ "นักท่องเที่ยวอินเดีย-ไต้หวัน"

TNN ONLINE

การเมือง

ครม. ไฟเขียว ฟรีวีซ่า 30 วัน ให้ "นักท่องเที่ยวอินเดีย-ไต้หวัน"

ครม. ไฟเขียว ฟรีวีซ่า 30 วัน ให้ นักท่องเที่ยวอินเดีย-ไต้หวัน

ครม.เพิ่ม ฟรีวีซ่า เพิ่มอีก 2 ประเทศ "นักท่องเที่ยว อินเดีย - ไต้หวัน" เริ่ม 10 พฤศจิกายน 2566

ครม.เพิ่ม ฟรีวีซ่า  เพิ่มอีก 2 ประเทศ "นักท่องเที่ยว อินเดีย - ไต้หวัน"  เริ่ม 10 พฤศจิกายน 2566 


นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติในหลักการ ในการกำหนดให้ “สาธารณรัฐอินเดียและไต้หวัน” เป็นรายชื่อประเทศ/ดินแดนในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 10 พฤษภาคม 2567 (ระยะเวลา 6 เดือน) ซึ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของชาวอินเดียและไต้หวัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมิติเศรษฐกิจและการต่างประเทศในภาพรวม

นอกจากนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงให้กำกับ ติดตาม และประเมินผลกระทบจากการออกประกาศ มท. ฉบับดังกล่าว ภายหลังครบระยะเวลา 6 เดือน ที่ประกาศไว้

ทั้งนี้ จากการพิจารณาข้อมูลนักท่องเที่ยวจากอินเดียและไต้หวัน พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2566 มีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทยจำนวน 1,162,251 คน และคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2566 จะเดินทางเข้าไทยอีกประมาณ 1.55 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวอินเดียใช้จ่ายประมาณ 41,000 บาท/การมาท่องเที่ยว 1 ครั้ง ขณะที่ไต้หวัน ใช้จ่ายประมาณ 43,000 บาท/การมาท่องเที่ยว 1 ครั้ง คาดว่าภายในปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยประมาณ 700,000 คน
แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง