TNN online เปิดไทม์ไลน์ 22 สิงหาคม 2566 โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3 - รู้ผลกี่โมง?

TNN ONLINE

การเมือง

เปิดไทม์ไลน์ 22 สิงหาคม 2566 โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3 - รู้ผลกี่โมง?

เปิดไทม์ไลน์ 22 สิงหาคม 2566 โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3 - รู้ผลกี่โมง?

เปิดไทม์ไลน์ 22 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาโหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3 เริ่มเวลาไหน - รู้ผลไม่เกินกี่โมง

เปิดไทม์ไลน์ 22 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาโหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3 เริ่มเวลาไหน - รู้ผลไม่เกินกี่โมง


การประชุมรัฐสภา 22 สิงหาคม 2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


เปิดไทม์ไลน์โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3


สำหรับการประชุมรัฐสภาจะเริ่มในเวลา 10.00 น. พร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการอภิปรายเกี่ยวกับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 5 ชั่วโมง แบ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2 ชั่วโมง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) 3 ชั่วโมง


ก่อนเปิดให้สมาชิกลงมติไม่เกินเวลา 15.00 น. โดยคาดว่ากระบวนการโหวตนายกรัฐมนตรีทั้งหมดจะแล้วเสร็จไม่เกิน 17.30 น. 


นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ที่ประชุม 3 ฝ่ายยังเห็นว่า ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ต่อรัฐสภา เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ 


รูปแบบและขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี


ตามบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญ 60 (มาตรา 272) การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมตรีให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สส. และสว. ประชุมร่วมกัน)


- สส. เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตของพรรคที่มีจำนวนสส. ตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป   

- การเสนอชื่อต้องมีสส. รับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสส. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

- การเลือกนายกรัฐมนตรีให้กระทำเป็นการเปิดเผยโดยเลขาธิการจะเรียกชื่อสมาชิกสส. และสว. ตามลำดับอักษรเป็นรายบุคคลและให้ออกเสียงโดยการกล่าวชื่อบุคคลที่เห็นชอบ    

- สส. 500 เสียง สว. 250 เสียง รวมกัน 750 เสียง ผู้ที่ได้คะแนน 376 เสียงขึ้นไปจึงจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี 
ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง