TNN online ลิงก์ชมสด! โหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 (22 สิงหาคม 2566)

TNN ONLINE

การเมือง

ลิงก์ชมสด! โหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 (22 สิงหาคม 2566)

ลิงก์ชมสด! โหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 (22 สิงหาคม 2566)

ลิงก์ชมสด! โหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 (22 สิงหาคม 2566)

ลิงก์ชมสด! โหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 (22 สิงหาคม 2566)


การประชุมรัฐสภา 22 สิงหาคม 2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เปิดไทม์ไลน์โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3


สำหรับการประชุมรัฐสภาจะเริ่มในเวลา 10.00 น. พร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการอภิปรายเกี่ยวกับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 5 ชั่วโมง แบ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2 ชั่วโมง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) 3 ชั่วโมง

ก่อนเปิดให้สมาชิกลงมติไม่เกินเวลา 15.00 น. โดยคาดว่ากระบวนการโหวตนายกรัฐมนตรีทั้งหมดจะแล้วเสร็จไม่เกิน 17.30 น. 

นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ที่ประชุม 3 ฝ่ายยังเห็นว่า ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ต่อรัฐสภา เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ 


รูปแบบและขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี


ตามบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญ 60 (มาตรา 272) การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมตรีให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สส. และสว. ประชุมร่วมกัน)


- สส. เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตของพรรคที่มีจำนวนสส. ตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป   

- การเสนอชื่อต้องมีสส. รับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสส. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

- การเลือกนายกรัฐมนตรีให้กระทำเป็นการเปิดเผยโดยเลขาธิการจะเรียกชื่อสมาชิกสส. และสว. ตามลำดับอักษรเป็นรายบุคคลและให้ออกเสียงโดยการกล่าวชื่อบุคคลที่เห็นชอบ    

- สส. 500 เสียง สว. 250 เสียง รวมกัน 750 เสียง ผู้ที่ได้คะแนน 376 เสียงขึ้นไปจึงจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง