TNN online เปิดรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เห็นชอบ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" เป็นนายกฯ

TNN ONLINE

การเมือง

เปิดรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เห็นชอบ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" เป็นนายกฯ

เปิดรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เห็นชอบ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกฯ

โหวตนายกรัฐมนตรี เปิดรายชื่อ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เห็นชอบให้ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

โหวตนายกรัฐมนตรี เปิดรายชื่อ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เห็นชอบให้ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30


13 กรกฎาคม 2566  การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร โดยประธานรัฐสภา ประกาศปิดการอภิปรายของสมาชิก ส.ส. และ ส.ว.ซึ่งใช้เวลาถึง 6 ชม. จากนั้นเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีในเวลาประมาณ 16.00 น. ตามที่มี ส.ส.พรรคเพื่อไทย เสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตจากพรรคก้าวไกล เป็นผู้ที่เหมาะสมให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณา และจากการนับองค์ประชุมพบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 676 คน

โดยรายชื่อ ส.ว.ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นั่งนายกรัฐมนตรี ได้แก่  


1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 

2.พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา  

3.นายเฉลา พวงมาลัย
4.นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล 

5.พลตำรวจโท ณัฏฐวัฒน์ รอดบางยาง 

6.นายพิศาล มานณะวะพัฒน์ 

7.นายพีระศักดิ์ พอจิต

8.นายมณเฑียร บุญตัน 

9.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ 

10.นายวันชัย สอนศิริ 

11.นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

12.นายอำพล จินดาวัฒนะ

13.ประภาศรี สุฉันทบุตร

ส่วน ส.ว. ที่ไม่ร่วมโหวตมีจำนวน 43 คน ประกอบด้วย


1.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
2.นายกิตติ วะสีนนท์
3.นายเจน นำชัยศิริ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
5. พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
6. พลตำรวจเอกชัชวาล สุขสมจิตร์
7. พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย
8. พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์
9. พลเรือเอกฐนิธ กิตติอําพน
10. พลเอกณรงค์พันธ์ จิตแก้วแท้
11. พลเอกดนัย มีชูเวท
12. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
13. พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
14. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
15. พลเรือเอกนพดล โชครดา
16. พลเอกนพดล อินทปัญญา
17. นายบุญมี สุระโคตร
18. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
19. นายประมาณ สว่างญาติ
20. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
21. พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
22. พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
23. นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
24. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
25. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย
26. นางสาวภัทรภร วรามิตร
27. นายภาณุ อุทัยรัตน์
28. พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
29. พลเอกวราห์ บุญญะสิทธิ์
30. นายวิชัย ทิตตภักดี
31. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
32. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
33. พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
34. นายสถิต ลิ่มพงษ์พันธุ์
35. พลเอกสนิธชนก สังขจันทร์
36. ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์
37. นายสมชาย หาญหิรัญ
38. นายสำราญ ครรชิต
39. นางสุณี จึงวิโรจน์
40. นายอภิชาติ โตดิลกเวช
41. พลอากาศเอกอลงกรณ์ วัณณรถ
42. นายอุดม วรัญญูรัตน์
43. นายอุปกิตติ์ ปาจรียางกูร

ขณะที่มี ส.ว.หลายคนที่งดออกเสียง อาทิ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เช่นเดียวกันกับ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ในฐานะประธานวุฒิสภา ที่งดออกเสียง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ก็งดออกเสียง ส่วน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ก็งดออกเสียงเช่นกัน และยังพบว่า สว. ไม่ปรากฏตัวในที่ประชุม มากถึง 43 คน อาทิ นายเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม นายประมาณ  สว่างญาติ  นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายอุปกิต  ปาจรียางกูร เป็นต้น โดยทราบว่าแจ้งลาประชุมเพียง 33 คน


ส่วนของพรรคการเมือง เช่น นายวิทยา แก้วภราดัย รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ลงมติไม่เห็นชอบ นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ลงมติงดออกเสียง


สรุปผลคะแนนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี วันที่ 13 กรกฏาคม 2566


เห็นชอบ 324

ไม่เห็นชอบ 182

งดออกเสียง 199


ซึ่งเสียงเห็นชอบไม่ถึง 376 ทำให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ยังไม่ได้รับการเลือกให้เป็นนายกฯ คนที่ 30 ของประเทศไทย


 
ภาพจาก TNN Online


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง