TNN online ประกาศตัดสิทธิ์! ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 4 ราย มีใครบ้างเช็กด่วน

TNN ONLINE

การเมือง

ประกาศตัดสิทธิ์! ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 4 ราย มีใครบ้างเช็กด่วน

ประกาศตัดสิทธิ์! ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 4 ราย มีใครบ้างเช็กด่วน

กทม.ประกาศตัดสิทธิ์ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และส.ก. 4 ราย มีใครบ้างเช็กรายละเอียดได้ที่นี่


วันนี้ (11 เม.ย. 65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ผอ.กต.ทถ.กทม.) ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2/2565 โดยนายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม 

ในที่ประชุมได้รายงานแจ้งการไม่รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ราย ได้แก่ 

1. นายไกรเดช บุนนาค ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 19 เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50 (3) แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 “เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ” (ได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ “ไฮไลท์ บันเทิง” โดยได้ยื่นจดแจ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2546) 

2. นายอดิเทพ จาวลาห์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดุสิต หมายเลข 10 ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 49 (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปี 

3. นายพีรพล กนกวลัย ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท หมายเลข 7 เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50 (3) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 “เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ” (ได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ “ท่องธรรมชาติ” โดยได้ยื่นจดแจ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2537) 4. นางสาวณัฐวีณ์ เปาชัย ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางนา หมายเลข 7 เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (20) เนื่องจากเป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ (ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อกันน้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เขตพระนคร และสำนักงานเขต 50 เขต หรือรายละเอียดทางเว็บไซต์ สำนักงานปกครองและทะเบียน http://office2.bangkok.go.th/ard/ 

โดยผู้ที่ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องให้รับสมัครรับเลือกตั้งและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมพยานหลักฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.จังหวัด) เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ โทร. 0 2141 8065 - 80 ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ผอ.กต.ทถ.กทม.) ประกาศรายชื่อผู้สมัครข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก TNN ONLINE (แฟ้มภาพ)

ข่าวแนะนำ