TNN ทำความรู้จัก ยูเนสโก (UNESCO) องค์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

TNN

ไลฟ์สไตล์

ทำความรู้จัก ยูเนสโก (UNESCO) องค์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

ทำความรู้จัก ยูเนสโก (UNESCO) องค์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

มาร่วมทำความรู้จัก ยูเนสโก (UNESCO) องค์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) หรือองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ถือว่าเป็นองค์กรที่รวมชาติประเทศสมาชิก 193 ประเทศ ได้ร่วมมือกันให้สัตยาบันธรรมนูญขององค์การ ที่ว่า “สงครามเกิดขึ้นในจิตใจมนุษย์ ดังนั้นจึงต้องสร้างความหวงแหนสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ด้วย” นอกจากนี้ธรรมนูญยังบ่งชี้ด้วยว่า “สันติภาพที่เกิดจากการตกลงทางการเมือง ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาล เพียงอย่างเดียวย่อมไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แท้จริงและยืนนานจากประเทศต่างๆ ในโลก สันติภาพจะต้องวางรากฐานอยู่บนความร่วมมือทางภูมิปัญญาและจิตสำนึกของมนุษยชาติ”

ทำความรู้จัก ยูเนสโก (UNESCO) องค์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

ภาพประกอบจาก Freepik

โดยจุดมุ่งหมายสำคัญขององค์กรนี้คือส่งเสริมความร่วมือในระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เรียกว่าทำให้ทั้งโลกได้เกิดแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสำนักงานใหญ่ของยูเนสโกตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 1 มกราคม 2492 นับเป็นชาติที่ 49 ที่เข้าร่วมหลังจากที่จัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมา 


ช่วงที่ผ่านมาจะเห็น UNESCO เป็นกระแสจากการขึ้นทะเบียน "เมืองโบราณศรีเทพ" ที่พบในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลก แน่นอนว่าในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลกจะต้องผ่านกระบวนการมาเป็นอย่างดีแล้วจะสถานที่แห่งนี้มีความพิเศษและเหมาะสมจริงๆ นอกจากนี้ประเทศไทยของเราเองยังมีอีกหลายสถานที่ที่ทางยูเนสโกตอบรับขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอาทิ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา , เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย , แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นต้น 


เรียกว่า "ยูเนสโก" มีความสำคัญเพื่อจัดหาว่าสถานที่ไหน หรือประวัติศาสตร์ตรงไหนของโลกควรค่าแก่การอนุรักษ์ต่อไป ถึงตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงได้รู้ถึงความสำคัญขององค์กรแห่งนี้แล้ว ใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ต่างๆ จะต้องไม่พลาดที่จะติดตาม TNN Online เพราะจะนำเสนอเรื่องราวๆ ต่างๆ ประเด็นสำคัญ ทำให้คุณไม่พลาดทุกเทรนด์ 

ข่าวแนะนำ