TNN สถาบันวัคซีนชี้แจง ‘ลิ่มเลือดสีขาว’ ไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด

TNN

Health

สถาบันวัคซีนชี้แจง ‘ลิ่มเลือดสีขาว’ ไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด

สถาบันวัคซีนชี้แจง ‘ลิ่มเลือดสีขาว’ ไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด

สถาบันวัคซีนชี้แจง 'ลิ่มเลือดสีขาว' ไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด ระบุเป็นการตกตะกอนของโปรตีนที่พบได้ปกติในผู้เสียชีวิตทั่วไป

วันนี้ ( 21 ก.พ. 67 )จากกรณีที่มีการเผยแพร่ และส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการพบสิ่งแปลกปลอมซึ่งมีลักษณะเป็น ลิ่มเลือดสีขาว (White clot) ในหลอดเลือดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และระบุว่าสามารถพบสิ่งแปลกปลอมนี้ ได้ใน ผู้ที่ยังมีชีวิตที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในวงกว้าง 


สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญไม่ได้นิ่งนอนใจกับประเด็นกังวลดังกล่าว จึงได้ประสานไปยังแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลดังนี้ 


รูปสิ่งแปลกปลอมที่อ้างถึงไม่ใช่ความผิดปกติของเลือดที่เกิดจากการฉีดวัคซีน mRNA แต่อย่างใด เป็นเพียงการตกตะกอนของโปรตีนส่วนประกอบของเลือดที่เกิดขึ้นภายหลังการเสียชีวิต (ลิ่มเลือดภายหลังการ ตาย, postmortem blood clot) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่พบได้เป็นปกติในผู้เสียชีวิต และพบ มาตั้งแต่ก่อนมีการระบาดหรือมีการใช้วัคซีนโควิด 19 โดยปรากฎการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก เมื่อมีการ เสียชีวิต ระบบหมุนเวียนของเลือดรวมทั้งระบบอื่น ๆ ในร่างกายจะหยุดทํางาน 


จากนั้นเม็ดเลือดแดงจะมีการ ตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วงของโลกไปก่อนแยกออกมาจากน้ําเลือด (Plasma) ซึ่งในน้ําเลือดยังมีโปรตีนที่ทําหน้าที่ ช่วยในการแข็งตัวของเลือด (Fibrinogen) คงเหลืออยู่และเกิดการแข็งตัวขึ้นตามธรรมชาติ เป็นโปรตีนเส้นใย (Fibrin clot) ทําให้เกิดเป็นลิ่มโปรตีนสีขาวลักษณะดังกล่าว 


สําหรับข้อมูลที่ระบุว่า สามารถพบ White clot นี้ในเลือดของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนั้น สามารถอธิบายด้วย หลักการทางโลหิตวิทยา เรื่องกระบวนการแข็งตัวของเลือด ได้เช่นกัน โดยสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อมีการเจาะ เลือดออกมานอกร่างกาย หากไม่มีการเติมสารกันเลือดแข็ง (Anticoagulants) และตั้งทิ้งไว้ระยะหนึ่ง เลือดจะมี การแข็งตัวแยกชั้นออกมา เป็นชั้นลิ่มเลือด (Thrombus หรือ Clot blood) และช้ันน้ําเหลือง (Serum) ซ่ึงเกิดขึ้น ตามธรรมชาติ 


อย่างไรก็ตาม หากนําเลือดที่ไม่ได้เติมสารกันเลือดแข็งมาปั่นแยกด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ความเร็วสูง (Centrifuge) แยกส่วนประกอบของเลือด ในขณะที่การแข็งตัวของเลือดยังเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ (Partial clot) จะสามารถพบโปรตีนเส้นใยที่ทําหน้าที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด (Fibrin clot) ที่มีความคล้ายกับ White 


clot ข้างต้นได้ เป็นเหตุการณ์ที่พบเป็นปกติ ปรากฎการณ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องน่ากังวลและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การฉีดวัคซีนโควิด 19 แต่อย่างใด 


ทั้งนี้ ทั่วโลกมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วกว่า 13,000 ล้านโดส และมีการติดตามและเฝ้าระวัง อาการไม่พึงประสงค์อย่างเป็นระบบในแต่ละประเทศ2 ปัจจุบันหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก ยังคงแนะนําให้ ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ปีละ 1 ครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงของการป่วยรุนแรง จากโรคโควิด 19 


สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอให้ประชาชนเลือกรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลวิชาการที่เป็นทางการและมีความ น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีช่องทางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่มีการเผยแพร่ทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) ชัวร์ก่อนแชร์  และ Fact Check Explorer เป็นต้น ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านช่องทางเหล่าน้ีได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 


ข้อมูลจาก: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ภาพจาก TNN ONLINE  
ข่าวแนะนำ