TNN online (คลิป) ปรับยาโควิดรักษาโควิดกลายพันธ์ุ

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) ปรับยาโควิดรักษาโควิดกลายพันธ์ุ

(คลิป) ปรับยาโควิดรักษาโควิดกลายพันธ์ุ

ปรับยาโควิดรักษาโควิดกลายพันธ์ุ

นอกจากการใช้ วัคซีนในการฉีดเพื่อป้องกันโควิด19 ถ้าโควิด กลายพันธ์ุ จะต้องมีการปรับ #ยาเพื่อใช้รักษาโควิด -19 อย่างไร คุยกับ  ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์