TNN online ซีพี ออลล์ จับมือหอการค้าจังหวัดลำปาง หนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะ

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีพี ออลล์ จับมือหอการค้าจังหวัดลำปาง หนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะ

ซีพี ออลล์ จับมือหอการค้าจังหวัดลำปาง หนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะ

ซีพี ออลล์ จับมือหอการค้าจังหวัดลำปาง หนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะ เสริมสร้างองค์ความรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566  คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บมจ.ซีพี ออลล์ และ คุณกิตติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถังและโครงการน้องชามชวนแลก โดยมีคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไปสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานกลุ่ม YEC (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce) ลำปาง ร่วมพิธีลงนามดังกล่าว ณ อาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง


ซีพี ออลล์ จับมือหอการค้าจังหวัดลำปาง หนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะ


โดย ซีพี ออลล์ และ หอการค้าจังหวัดลำปาง มีเป้าหมายร่วมกันที่จะรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านโครงการ “น้องชามชวนแลก” ของกลุ่ม YEC ลำปาง ที่มีแนวคิดในการจัดการขยะ โดยการเปิดจุดดรอปให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะ  พร้อมสามารถแลกแต้มเพื่อใช้เป็นสิทธิประโยชน์กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ  ในขณะเดียวกันก็สามารถนำขยะกลับมารีไซเคิลสร้างมูลค่า สร้างรายได้ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ซีพี ออลล์ ที่สนับสนุนให้โรงเรียนและชุมชนเกิดพฤติกรรมการคัดแยกวัสดุ (ขยะ) ที่ต้นทางด้วยโมเดล "ต้นกล้า/ชุมชนไร้ถัง" เช่นกัน


ซีพี ออลล์ จับมือหอการค้าจังหวัดลำปาง หนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะ


นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ได้สนับสนุน "OHO Planet" โปรแกรมบันทึกและคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ำหนักวัสดุ (ขยะ) ที่สามารถจัดการแต่ละประเภท  ซึ่งติดตามได้แบบ Real-Time และสามารถวัดผลการดำเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมขยายผลไปยังเครือข่ายของหอการค้าทั่วประเทศในอนาคต


ซีพี ออลล์ จับมือหอการค้าจังหวัดลำปาง หนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะ


อนึ่ง ความร่วมมือระหว่าง ซีพี ออลล์ และ หอการค้าจังหวัดลำปาง ในครั้งนี้นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญที่องค์กรภาคเอกชนจะร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศผ่านผู้ประกอบการ ลงสู่โรงเรียน ชุมชน โดยมีปณิธานร่วมกันส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ลูกหลาน ต่อไป


ซีพี ออลล์ จับมือหอการค้าจังหวัดลำปาง หนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง