TNN online (คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 8 หอยย้ายบ้านจากอ่าวไทยสู่อันดามัน

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 8 หอยย้ายบ้านจากอ่าวไทยสู่อันดามัน

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 8 หอยย้ายบ้านจากอ่าวไทยสู่อันดามัน

โครงการ "ย้ายบ้านหอยจากอ่าวไทยสู่อันดามัน" นับเป็นโครงการนำร่อง เพื่อนำหอยแมลงภู่จากฝั่งอ่าวไทยไปเพาะเลี้ยงยังฝั่งทะเลอันดามัน ในช่วงมรสุม เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและเพิ่มรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายประมงพื้นบ้าน 2 เขตฝั่งทะเล นอกจาก จะเป็นการเพื่มที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำ และที่หลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน ยังเพิ่มรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง