TNN online CPF ปลูกฝังค่านิยม "กตัญญู" สร้างสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย เทศกาลปีใหม่ไทย 2566

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

CPF ปลูกฝังค่านิยม "กตัญญู" สร้างสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย เทศกาลปีใหม่ไทย 2566

CPF ปลูกฝังค่านิยม กตัญญู สร้างสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย  เทศกาลปีใหม่ไทย 2566

ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทย 2566 ซึ่งตรงกับ"วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" 13 เมษายนของทุกปี พนักงานของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ นอกจากจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว

CPF ปลูกฝังค่านิยม กตัญญู สร้างสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย  เทศกาลปีใหม่ไทย 2566


CPF ปลูกฝังค่านิยม กตัญญู สร้างสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย  เทศกาลปีใหม่ไทย 2566

กิจกรรมหลักในทุกๆปี  พนักงานของฟาร์มและโรงงาน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น  ทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ลงพื้นที่รอบสถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศ  เพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงวัย ในโครงการ"กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข  ผู้สูงวัย" เป็นการแสดงความกตัญญู  ซึ่งเป็นค่านิยมที่ซีพีเอฟปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในองค์กร เสมือนเป็นลูกหลานในครอบครัวของผู้สูงวัย เติมรอยยิ้มและสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงวัย                     

CPF ปลูกฝังค่านิยม กตัญญู สร้างสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย  เทศกาลปีใหม่ไทย 2566  

CPF ปลูกฝังค่านิยม กตัญญู สร้างสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย  เทศกาลปีใหม่ไทย 2566

ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการ "กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย" มาตั้งแต่ปี 2554  ดูแลผู้สูงวัยรอบสถานประกอบการทั่วประเทศของบริษัท ที่ไร้ลูกหลานดูแล ไม่สามารถพึ่งพิงตนเองได้ ไม่มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ  โดยตลอด 12 ปี ( ปี 2554 - 2566) ที่ผ่านมาของการดำเนินโครงการ ฯ ให้การช่วยเหลือดูแลผู้สูงวัยรอบฟาร์มและโรงงานไปแล้วทั้งหมดรวมเกือบ 900 ราย ขณะที่ ในปี 2566 นี้ มีจำนวนผู้สูงวัยในโครงการฯอยู่ที่  284 ราย      

CPF ปลูกฝังค่านิยม กตัญญู สร้างสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย  เทศกาลปีใหม่ไทย 2566      

CPF ปลูกฝังค่านิยม กตัญญู สร้างสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย  เทศกาลปีใหม่ไทย 2566

โครงการ "กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย" เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยรอบสถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  อาศัยในพื้นที่ห่างจากโรงงานและฟาร์มไม่เกิน  5 กิโลเมตร ไม่มีรายได้ ไม่มีลูกหลานดูแล   หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้   โดยผู้สูงวัยจะได้รับเงินช่วยเหลือทุกๆเดือน เดือนละ 2,000  บาท และได้รับการดูแลไปจนกว่าผู้สูงอายุจะถึงแก่กรรม หรือมีเหตุให้ต้องออกจากกองทุน ฯ  อาทิ ลูกหลานรับกลับไปดูแล ย้ายถิ่นฐาน  ผิดระเบียบกองทุนฯ  เป็นต้น      

CPF ปลูกฝังค่านิยม กตัญญู สร้างสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย  เทศกาลปีใหม่ไทย 2566  

CPF ปลูกฝังค่านิยม กตัญญู สร้างสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย  เทศกาลปีใหม่ไทย 2566

ทั้งนี้  โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย  เป็นโครงการภายใต้กลยุทธ์สังคมพึ่งตน   ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืนของซีพีเอฟ คือ “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่” เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้สูงวัยรอบสถานประกอบการของบริษัทฯ  ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  และร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญู  สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน CPF ปลูกฝังค่านิยม กตัญญู สร้างสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย  เทศกาลปีใหม่ไทย 2566

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง