TNN online เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (ภาพ : นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ด้านซ้าย) พร้อมด้วยภริยา (ด้านขวา) และนายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารเครือซีพี (กลาง) เป็นประธานร่วมฝ่ายฆราวาส)

 

1 เมษายน 2566 เครือเจริญโภคภัณฑ์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมจัดพิธีบรรพชาสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนักเรียนทุนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จำนวน 40 รูป โดยมี พระครูวัชรสุวรรณาทร ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร พระอารามหลวง จ.เพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานร่วมฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยบุพการี และศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร พระอารามหลวง จ. เพชรบุรี

 

เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (ภาพ : นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานร่วมในพิธีบรรพชาสามเณร) 

 

นายจอมกิตติ ศิริกุล ในฐานะกรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และจังหวัดเพชรบุรี จัดบรรพชาสามเณรในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและผู้มีอุปการคุณ อีกทั้งยังช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคม

เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (ภาพ : นายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารเครือซีพี ร่วมพิธีปลงผมบรรพชาสามเณร)

 

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้น้อมนำและสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่ทรงสนับสนุนทุนการศึกษาและรับเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จึงได้ดำเนิน “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ” ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล บ่มเพาะเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ปัจจุบันให้การสนับสนุนนักเรียนทุนแล้วจำนวน 21 รุ่น จบการศึกษาแล้ว 126 คน อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ปริญญาตรี 93 คน โดยการบรรพชาสามเณรนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนทุนในโครงการฯ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนช่วยส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

  เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ


เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ


เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง