TNN online CPF พัฒนาโมเดล "โรงเรียนต้นแบบ" หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

CPF พัฒนาโมเดล "โรงเรียนต้นแบบ" หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

CPF พัฒนาโมเดล โรงเรียนต้นแบบ หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

CPF พัฒนาโมเดล "โรงเรียนต้นแบบ" เน้นวิชาการ วิชาชีพ ดิจิทัล หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

CPF พัฒนาโมเดล โรงเรียนต้นแบบ หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT EDบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  มุ่งมั่นมีส่วนร่วมสร้างรากฐานระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานให้ประเทศไทย ขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED  พัฒนา”โมเดลโรงเรียนต้นแบบ” ส่งเสริมด้านวิชาการ วิชาชีพ และดิจิทัล  เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน  เน้นทำโครงการที่เกิดประโยชน์จริงและยั่งยืน 

     

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษา หรือ “คอนเน็กซ์ อีดี" เปิดเผยว่า  ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี  (CONNEXT ED) และร่วมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย  โดยในปีนี้ บริษัทฯ วางแผนพัฒนาโมเดล "โรงเรียนต้นแบบ” หรือ School Model"  มุ่งเน้นส่งเสริมด้านวิชาการ วิชาชีพ และดิจิทัล  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินงานปี 2565 ที่ประกอบด้วย การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนด้วยโมเดลต้นแบบ  การผนึกกำลังจากหลายหน่วยงาน  สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และติดตามความคืบหน้าของโครงการต่อยอดเพื่อความยั่งยืน


"ซีพีเอฟ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา  เป็นพื้นฐานของการสร้างการเติบโตให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ซึ่งโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย" นางสาวพิมลรัตน์ กล่าว
CPF พัฒนาโมเดล โรงเรียนต้นแบบ หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT EDสำหรับโมเดลต้นแบบที่ซีพีเอฟนำมาเป็นโมเดลพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านวิชาชีพ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น โครงการอัจฉริยะยุวเกษตร ทำสวนผักผลไม้ครบวงจร ปลูกง่าย ได้ผลเร็ว นำมาแปรรูปได้ การสร้างระบบน้ำอัตโนมัติ การใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชและดิน โครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ เสริมทักษะทางด้านอาชีพให้แก่นักเรียน รู้จักวิธีการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้อง สามารถนำไปเป็นอาชีพ สร้างรายได้ ที่สำคัญคือ ผลผลิตจากไข่ไก่ นำมาเป็นอาหารกลางวัน และมูลไก่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ย โครงการร้านกาแฟเด็กน้อย ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะด้านการประกอบอาชีพและการค้าขาย เรียนรู้การบันทึกรายรับ-รายจ่าย คำนวณผลกำไรและขาดทุน รวมไปถึงการส่งเสริมการค้าในชุมชนCPF พัฒนาโมเดล โรงเรียนต้นแบบ หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED


CPF พัฒนาโมเดล โรงเรียนต้นแบบ หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT EDนอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาโมเดลใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาครูและผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เน้นให้ผู้สอนและผู้เรียนมีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัล แพลตฟอร์มในการบริหารการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้จากทุกมุมโลก เช่น โครงการ Notebook for Education และโครงการ ICT TalentCPF พัฒนาโมเดล โรงเรียนต้นแบบ หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED


CPF พัฒนาโมเดล โรงเรียนต้นแบบ หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT EDทั้งนี้  ภายใต้กลยุทธ์ ปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบครบวงจรทั้ง 4 กระบวนการ   ประกอบด้วย การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนด้วยโมเดลต้นแบบ  การผนึกกำลังจากหลายหน่วยงาน  สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และติดตามความคืบหน้าของโครงการต่อยอดเพื่อความยั่งยืน  บริษัทฯ ได้วางรูปแบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจัด CPF School Partner Meeting แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ของบริษัท  การจัด CPF School Virtual Meeting   ประชุมกับผู้บริหารและคณะครู เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ CONNEXT ED ที่ได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟ  และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อยกระดับการศึกษาสู่ความสำเร็จ  ทั้งนี้ บริษัทฯ เน้นการดูแลผู้นำรุ่นใหม่  (School Partner) ด้วยโปรแกรม  Onboarding : Welcome School Partner โดยทางซีพีเอฟได้จัดปฐมนิเทศต้อนรับพนักงานจิตอาสาผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดมาเป็นรุ่นที่  4 แล้ว

CPF พัฒนาโมเดล โรงเรียนต้นแบบ หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED


CPF พัฒนาโมเดล โรงเรียนต้นแบบ หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

ปัจจุบัน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED  ในความดูแลและรับผิดชอบของซีพีเอฟ 301 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา  บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสระบุรี โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ของซีพีเอฟ (SP)  ร่วมเป็นจิตอาสามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อให้เกิดการวางแผนและการจัดการที่ดี ตอบโจทย์ความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ตามวิสัยทัศน์ของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาไทย คือ ลดความเหลื่อมล้ำ  พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันCPF พัฒนาโมเดล โรงเรียนต้นแบบ หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

ข่าวที่เกี่ยวข้อง