ตลท.ปรับเกณฑ์รับหุ้น IPO เทรดมีผล 19 พ.ค.นี้ ดึงอุตสาหกรรมเป้าหมายระดมทุน

TNN ONLINE

WEALTH

ตลท.ปรับเกณฑ์รับหุ้น IPO เทรดมีผล 19 พ.ค.นี้ ดึงอุตสาหกรรมเป้าหมายระดมทุน

ตลท.ปรับเกณฑ์รับหุ้น  IPO เทรดมีผล 19 พ.ค.นี้  ดึงอุตสาหกรรมเป้าหมายระดมทุน

ตลท.ปรับปรุงเกณฑ์รับหุ้นสามัญในส่วนมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด หนุนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งเทคโนโลยี-นวัตกรรมใหม่เข้าจดทะเบียนใน SET มีผล 19 พ.ค.นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลท. เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการทบทวนและเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยว ข้องเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเพื่อสนับสนุนบริษัทที่ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ


โดยมีเงื่อนไขว่ากิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น ดิจิทัล ไบโอเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ เป็นต้นให้สามารถเข้าจดทะเบียนใน SET ด้วยเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization Test)เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งระดมทุนในตลาดทุนของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต ทั้งนี้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามแผนงาน Regulatory Reform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ


ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่สอดคล้องนโยบายรัฐดังกล่าวข้างต้น ที่มี Market Capitalization ไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาท และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนดสามารถยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนใน SET ได้ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก.ล.ต. แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


ผู้ลงทุนและผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th เลือกหัวข้อ "กฎเกณฑ์/การกำกับ" และ "กฎเกณฑ์ - หนังสือเวียนส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน"


ประเภทอุตสาหกรรมที่สามารถยื่นคำขอได้ 1. อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์และสุขภาพครบวงจร


2. อุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ กิจการพัฒนา Biotechnology , Nanotechnology , Digital Technology และการพัฒนา Advanced Material Technologyข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง